КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Проучвания - най-често задавани въпроси Печат

Какво представляват предварителните проучвания?
Списъкът на видовете проучвания, както и кратко описание на всяко от тях са публикувани на уеб страницата на Патентното ведомство.
Информация можете да получите от служител на тел: 9701-321 

Задължителни ли са предварителните проучвания?
Предварителните проучвания не са задължителни. Клиентът сам преценява дали иска да му бъде направено такова проучване.

Кога е желателно да се поиска предварително проучване?
Желателно е предварителното проучване да се направи преди подаване на заявка за закрила на даден обект на индустриална собственост (изобретение, полезен модел, марка, промишлен дизайн). Същевременно, резултатите от това проучване дават възможност да се прецени дали при използването на дадено техническо решение, знак за означение на стока или услуга или външно оформление на стока не се нарушават чужди права върху индустриална собственост.

Къде и как мога да подам искане за предварително проучване?
Искането за предварително проучване се подава в Патентното ведомство на Република България - директно в регистратурата на Ведомството, където можете да получите съдействие от дежурен служител, по пощата или на електронен адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Къде, кога и как мога да платя за извършеното проучване?

Проучването можете да платите в касата на регистратурата на Патентното ведомство или по банков път на банковата сметка на Ведомството. Желателно е плащането да се извърши заедно с подаването на искането за проучването, тъй като срокът за изпълнение започва да тече от датата на плащането.

Как се определят цените на отделните видове проучвания?

Цените на проучванията се определят съгласно Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България

Какви са цените на различните видове проучвания?
 

Проучване за предшестващо състояние на техниката (обикновено) - 0 лв.
Проучване за патентна чистота
(обикновено) - 0 лв.
Предметното проучване - цената на предметното проучване се определя в зависимост от броя на индексите по Международната патентна класификация, дълбочината на проучването и страните на проучването.
Предварителното проучване за идентичност или сходство на марка – цената се определя в зависимост от това дали марката е словна, фигуративна, триизмерна или комбинирана, дали клиентът желае проучването да бъде извършено за два работни дни, пет работни дни или десет работни дни в зависимост от това, за колко класа от Международната класификация на стоките и услугите желае да бъде извършено проучването.
Предварително проучване за новост промишлен дизайн – цената се определя от броя на дизайните, от това дали проучването е за комплект или композиция и от срока за изпълнение за два работни дни, пет работни дни или десет работни дни, както и от вида на базите данни, в които се извършва проучването.

Какво представлява проверката за правен статус, кога е необходимо да бъде поискана и каква е цената?
Проверката за правен статус дава информация за актуалното състояние на даден обект на ИС, вписан в регистрите на Патентното ведомство. Справката, освен основните библиографски данни за съответния обект, съдържа и информация за правното действие на обекта, за платени такси (за поддържане на патент), за вписани лицензионни договори и други промени в правния статус. Проверка е препоръчителна, когато купувате права върху обект на индустриалната собственост. Цената на услугата е съгласно Ценоразписа на услугите, предлагани на обществеността от ПВ  (18 лв.).

Къде мога да получа информация дали проучването ми е готово?
Информация можете да получите от служител на тел: 9701-321.

Къде и как мога да получа резултатите от предварителното проучване?
Мястото и начина на получаване на резултатите от предварителното проучване се определят от предварително заявеното желание на клиента - по пощата (за целта предварително трябва да сте посочили точен адрес в искането), в регистратурата на ПВ или на електронен адрес (в случай че не ви е необходимо официално подписано и подпечатано писмо).

Какви са сроковете на изпълнение на проучванията?
Проучванията за патентна чистота, ниво на техниката и предметните проучвания в областта на патентите се изпълняват за 20, 9 или 5 работни дни. Проучванията за идентичност и сходство на марки и за новост на промишлен дизайн се изпълняват за 2, 5 или 10 работни дни и от това зависи дължимата такса.Търсенията по номер, по име, както и проверката на правното състояние и за наличието на патентен аналог се изпълняват за 5 (пет) работни дни. 
Цените на съответните услуги са съгласно Ценоразписа на услугите, предлагани на обществеността от ПВ.

Кога се издават удостоверения за правно състояние на обект на индустриалната собственост, в какъв срок се изпълняват и каква е цената?
Удостоверения се издават, когато искате да удостоверите пред определена институция, че сте подали заявка за патент, за регистрация на полезен модел, марка или промишлен дизайн или сте собственик на действащ патент, регистрирани полезен модел, марка или промишлен дизайн. Искането за издаване на удостоверение за правен статус се подава в регистратурата на Патентното ведомство или по електронен път, като се посочват видът и номерът на обекта на индустриална собственост и пред кого трябва да послужи удостоверението. Документът има временен характер. Цената на услугата
 е съгласно Ценоразписа на услугите, предлагани на обществеността от ПВ, като срокът за изпълнение е – експресно за 1 работен ден или обикновено - 5 работни дни. Цената на експресната услуга е 18 лв., а тази на обикновената - 0 лв.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка