КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Най-често задавани въпроси - промишлен дизайн Печат

Какви документи са необходими при подаване на заявка за промишлен дизайн?
За да получи дата на подаване, заявката за промишлен дизайн трябва задължително да съдържа:
            1. искане за регистрация;
            2. името и адреса на заявителя;
            3. едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.

За да започне експертизната процедура в Патентното ведомство, освен задължителните документи, заявката трябва да съдържа още:
            1. приоритетно свидетелство, когато има позоваване на конвенционен приоритет;
            2. копия от изображението на дизайна;
            3. документ за платени такси за заявяване, експертиза и приоритет.
Необходимите документи, както и подробни указания за процедурата по регистрация на промишлен дизайн, са публикувани на сайта на Патентното ведомство.

Може ли да се защити като дизайн ръчно изработен уникален продукт?
Едно от законовите изисквания за регистрация на промишлен дизайн е изделието, към което се включва или се прилага дизайнът, да може да бъде възпроизведено многократно по занаятчийски или промишлен начин. Очевидно е, че уникалният продукт, който е неповторим, не отговаря на това изискване и следователно не може да получи правна закрила чрез регистрация на промишлен дизайн.

Как може да се защити промишлен дизайн в чужбина?
Регистрацията на промишлен дизайн в чужбина може да бъде извършена по три начина:
            1. Като се използва системата на дизайна на Общността, която дава възможност с една заявка, която може да бъде подадена и на български език, да се получи закрила в целия Европейски съюз.Подробна информация за процедурата по регистрацията на дизайна на Общността може да бъде намерена в сайта  на OHIM: http://oami.europa.eu/en/design/default.htm.
            2. Като се използва системата на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, ако интересите на заявителя налагат получаване на закрила, както в страни - членки на Европейския съюз, така и извън него в страните - членки на Спогодбата.
Повече подробности относно изискванията за оформяне на заявленията за международна регистрация могат да се намерят в сайта на СОИС - http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html - Explanatory Notes on the Official Application form DM/1.
            3. В държави, които не са членки на Европейския съюз и не са страни по Хагската спогодба, промишленият дизайн може да се получи закрила като заявката се подаде по националния.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка