CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Нова информационна услуга за потребителите на BPO - online Print
            Уважаеми потребители на BPO - online,
            Уведомяваме ви, че Патентно ведомство на Р. България е предприело действия за създаването на електронна база данни на марките, послужили за признаване на претенция за старшинство за територията на Р. България.
            Задачата се изпълнява в съответствие с чл. 34 и чл. 35 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността, в изпълнение на точка VІІ от Договора за техническо сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) за популяризиране на системите на марката и дизайна на Общността и с цел хармонизиране на националните електронни бази данни, отнасящи се до експертизата на марките.
            Основната цел на създаването и поддържането на електронната база данни е да бъде съхранена библиографската информация, отнасяща се до марките, които са послужили за признаване на претенция за старшинство за територията на Р. България и да бъде осъществена връзка между тези марки и марките на Общността, изискали старшинството.
            Целта на Патентно ведомство е да се осигури информационно експертизата на марките, като едновременно с това чрез BPO - online се предоставя достъп на широката общественост до пълната информация, отнасяща се до марките, послужили за признаване на претенция за старшинство за територията на Р. България. Създаването на тази нова електронна база данни, ще съдейства както за по-доброто познаване на особеностите и предимствата на марките на Общността, така и за по-пълноценното прилагане на правата върху тях.
            Новата база данни, която е част от общата електронна база данни на марките, действащи на територията на Р. България, ще функционира в постоянна връзка с обновената информационна услуга BPO – online, осигурявайки по всяко време бърз и ефективен достъп до най-актуалната информация. Текущото изграждане, актуализиране и поддръжка на тази нова база данни протичат в съответствие с изискванията и информацията, предоставяна от OHIM на Патентно ведомство на Р. България.
            На всяка от марките, послужили за признаване на претенция за старшинство за територията на Р. България, е присвоен специално създаден за целта входящ номер от типа – STxxxxxxxx, както и специално създаден за целта регистров номер от типа AxxxxxxxxST, BxxxxxxxxST, CxxxxxxxxST и т.н., които ще служат за ясното разграничаване на  марките, послужили за признаване на претенция за старшинство за територията на Р. България, от останалите марки в общата електронната база данни на марките, действащи на територията на Р България.
Патентно ведомство на Р. България желае да подчертае факта, че марките в новосъздадената електронна база данни сами по себе си не представляват „реално” съществуващи марки, регистрирани в съответствие с марковото законодателство на която и да е страна. Както бе подчертано в началото, тази нова електронна база данни е предназначена да съхрани библиографската информация, отнасяща се до марките, послужили за признаване на претенция за старшинство за територията на Р. България, и да осъществи връзка между тези марки и марките на Общността, изискали старшинството.
            Цялата налична към момента информацията, отнасяща се до марките, послужили за признаване на претенция за старшинство за територията на Р. България, е достъпна за потребителите на BPO - online от 01.08.2008 г.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account