КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
EuroClass Печат
EuroClass е съвместен проект между Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM) и националните ведомства на страните - членки, чиято цел е да бъде създадена обща търсеща система като централизиран източник на информация в областта на класификацията за марките.
Проектът предвижда създаването на максимално пълна база данни, която да съдържа списък на стоките и услугите на националните езици на всички ведомства, участващи в проекта.
Участието на България в проекта намира израз в интегриране в общата база данни на OHIM на термини на български език от актуализираната и допълнена редакция на Ницската класификация на стоките и услугите.
Проектът по присъединяването на националната ни база данни вече навлезе във финалната си фаза, като се осъществява т.нар. процес на съпоставяне и проверка на генерирани синонимни изрази, които системата ще разпознава. По този начин всяко запитване, отправено към базата данни, ще може да получи отговор, без да е необходимо потребителите да познават точната терминология според одобрения превод на класификацията.
Системата ще представлява полезна допълнителна услуга в помощ на клиентите и същевременно ще бъде още една стъпка към уеднаквяване на използваната класификационна терминология от страните - членки и улеснение при прехода към електронна форма на заявяване.


С добавянето на термините на български език успешно приключи петата фаза на проекта EuroClass.
В системата, която работи на 22 езика, към края на 2009 г. са интегрирани 13 национални ведомства.
Достъпът до EuroClass може да бъде осъществен на електронен адрес:
http://oami.europa.eu/euroclass/actions/ctfEntry.do. За улеснение на клиентите на Ведомството, страницата е преведена изцяло на български език.

Патентно ведомство работи по нов проект за създаване на хармонизирана база данни с класификационни термини на стоки и услуги

 

Патентно ведомство работи по нов проект на  за създаване на хармонизирана база данни с класификационни термини, основана на Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марки. Проектът е поредната стъпка в посока уеднаквяване  на практиката на OHIM и националните ведомства, намаляване на несъответствията и улесняване на достъпа до класификационните бази данни за целите на заявяването и регистрацията на марките.

Идеята за хармонизирана база данни с класификационни термини възниква през 2008 г., по инициативата на патентните ведомства на Великобритания и Швеция, съвместно с OHIM.

Ведомството на Великобритания, съвместно с OHIM, са създали обща база данни, съдържаща 106 000 термина за стоки и услуги на английски език, която се използва от двете ведомства. Патентните ведомства на Швеция и Германия ще валидизират 80 000 от тези термини до края на август 2010 г. и ще ги включат в общата база данни. Световната организация за интелектуална собственост, като администратор на Ницската класификация на стоките и услугите, също взема участие в проекта, като ще бъде арбитър в случаите, когато възниква несъответствие в практиката по класирането на термини от националните ведомства и OHIM.

Изграждането на хармонизираната база данни на съответния език ще премине през следните етапи:

- извличане на вече преведените термини от вътрешната база данни на OHIM и предоставянето им на ведомствата, желаещи да сътрудничат за валидизиране;

- изпращане на непреведените термини в Центъра за преводи на Европейския съюз и предоставянето им на участващите в процеса национални ведомства за хармонизиране.

Заявка за участие в проекта са направили и патентните ведомства на следните страни: Чехия, Дания, Гърция, Испания, Естония, Финландия, Малта, Бенелюкс, Португалия, Словакия и Италия, като ведомствата на Бенелюкс, Чехия, Испания и Финландия вече са получили преводите за стартиране на валидизацията.

Българското патентно ведомство се присъедини към проекта след сключване на двустранен договор с OHIM. Към настоящия момент експертите на Патентно ведомство усилено работят по валидизирането на предоставените преводи на термините. Очаква се работата по валидизирането на преводите на термините на български език да приключи към средата на м. септември.

Предвижда се новите термини, преведени и валидизирани на съответните национални езици, да се добавят към вече съществуващата електронна система EuroClass, вероятно към края на 2010 г.

Хармонизацията на класификацията и създаването на обща класификационна практика ще гарантира на потребителите достъпа до единен списък на стоки и услуги на всички езици и идентичност на критериите за приемане или отхвърляне на стоки или услуги.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка