CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Промени за заявителите на марки на Общността Print

            За заявителите на марки на Общността е важно да знаят, че от 10 Март 2008 г. проверката за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки стана пожелателна.

            Процедурата по регистрация на марката на Общността е опозиционна, което означава, че експертизата не извършва проверка за наличие на по-ранни марки и не постановява служебно отказ дори при наличието на идентична по-ранна марка. Инициативата за това е оставена на притежателите на по-ранните марки, които могат да се противопоставят на регистрацията на марката на Общността като подадат опозиция.
            Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) извършва проверка за наличие на идентични или сходни заявени и регистрирани марки на Общността. Аналогична проверка извършват и националните патентни ведомства на някои страни - членки (Австрия, България, Великобритания, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Швеция) за наличие на идентични или сходни заявени и регистрирани марки, действащи на техните територии. Резултатите от тези проверки се систематизират в проучвателни доклади, които се изпращат на заявителя на марката на Общността и служат единствено за негова информация. Тези проучвания по своята същност са една добра индикация за заявителя за съществуващите предходни права, тъй като притежателите на тези права могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марката на Общността или по-късно да заличат нейната регистрация. Следователно, за получаване на по-ефективна закрила на марка на Общността е необходима проверка за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки на ЕС.
            Досега, при заявяване на марка на Общността, проучването за наличие на по-ранни марки от националните патентни ведомства се извършваше във всички случаи без изключение и без заплащане на такса за проучване. Тази практика вече е променена и считано от 10 март 2008 г. проучванията за наличие на предходни права от националните ведомства ще се извършват само по молба на заявителя на марката на Общността и при заплащане на отделна такса в размер на 192 евро. Заявителят не може да поиска проучване само в някои страни - членки (прилага се принципът „всички или никоя”).
            OHIM ще продължи да изготвя и изпраща на заявителя доклад за проучване на по-ранни марки на Общността.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account