КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Дейност по проекта Печат


IP AWARENESS AND ENFORCEMENT MODULAR BASED ACTIONS FOR SMEs

Дейностите, които ще извърши българското Патентно ведомство, ще включват: 

  •  Анализ на състоянието на интелектуалната собственост в България -  законодателство, процедури и системи за закрила
  • Изграждане на постоянно партньорство с посреднически организации и институции (БТПП, БСК, браншови камари, професионални организации на бизнеса, държавни учреждения - ИАНМСП и др.) с цел установяване на контакт с предприятията по отрасли
  • Събиране и анализ на информация за използването на интелектуалната собственост от предприятията (патенти за изобретения, полезни модели, марки, дизайни, авторски права и др.)
  • Анализ на конкретните потребности на определени МСП с цел подобряване на услугите в областта на ИС и за включване на ИС като част от бизнес стратегията им
  • Осигуряване на достъп до създадените на европейско ниво база данни и други източници на информация за прилагането на правата върху ИС и за борбата с фалшификатите
  • Създаване на ръководства с конкретни практически стъпки в полза на предприятията в ЕС от текстилната, шивашката, обувната, кожарската и мебелната промишленост
  • Координация, сътрудничество, обмен на информация и на опит между държавните учреждения по закрила на ИС (националните патентни ведомства) от държавите - членки на ЕС в полза на европейския бизнес
    Ще бъде създадено помощно информационно бюро към Патентното ведомство, от което ще може да се получават отговори на въпроси в областта на закрилата и прилагането на правата върху индустриалната собственост.  
Патентното ведомство на Република България е в процес на изпълнение на ангажиментите си по проекта Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост”, резултат от сключеното на 31.10.2007 г. споразумение между 20 национални патентни ведомства на държави - членки на ЕС и 6 организации с Европейската комисия.
Целта на проекта е да се създадат нов вид услуги - достъпни, лесни, отговарящи на потребностите на МСП и обхващащи съществуващите пропуски, както и да се усъвършенстват вече предлаганите услуги за популяризиране на обектите на индустриалната собственост (ИС), за начините на придобиване на права върху индустриална собственост и защитата на тези права от нарушения, както и информиране за начините на предпазване от нарушаване на чужди права. Част от проекта е и създаването на Информационно бюро за въпроси от областта на правата върху индустриалната собственост (IPR Helpdesk). Отделните задачи, включени в проекта, са разделени на работни пакети (РП).
До този момент са изразили готовност да сътрудничат с Патентното ведомство при изпълнението на задачите по проекта Българската стопанска камара, Стопанска камара - Варна, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Браншовият съюз на производителите от леката промишленост - Русе.
Патентното ведомство вече е стартирало работата по анализа на ситуацията и планирането на дейностите за създаването на Информационно бюро в рамките на ведомството (РП 8); направен е анализ на потребностите на организациите, работещи с МСП, за ефективното предоставяне на услуги в областта на ИС (РП 5); направен е анализ на предоставяните в България услуги в областта на правоприлагането и на компетентните институции (РП 9 и 10); определени са заинтересованите среди от разработването на „Ръководства по сектори” от текстилната и шивашката, кожарската, обувната и мебелната промишленост (РП 13).
Връзката на Ведомството с крайния потребител на предвидените за разработване услуги е ключът към успеха на проекта!
Каним всички заинтересовани организации и предприятия, които са готови със своите знания и опит да допринесат за ефективното изпълнение на задачите по проекта, да осъществят контакт с нас:

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка