CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Промени в законодателството в областта на индустриалната собственост Print

            На 12 март 2008 г. Министерският съвет прие ПМС за изменение и допълнение на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.
            С промените са въведени правила относно публикацията на заявката, като е предвидена процедурата за разглеждане на възражения от трети лица; относно проучването на заявката, като изрично е посочено, че то следва да се извършва и във фондовете на регистрираните дизайни на Общността, с оглед директното действие от 01.01.2007 г. на Регламент на Съвета № 6/2002 за дизайна на Общността и относно  възможността за подаване на заявки за дизайн на Общността чрез Патентно ведомство на Република България.

  
            На заседанието бе приета и Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, с която се регламентират правила за подаването на заявките за изобретения и експертизата им, които ще ползват, както експертите на Патентното ведомство, така и заявителите. По този начин се въвежда единен подход при експертизата и се облекчават заявителите при оформяне и подаване на заявките.
            Наредба включва четири глави – „Общи разпоредби”, „Оформяне и подаване на заявка за патент”, „Производство в Патентното ведомство”, „Проучване и експертиза на заявките за патент”.
            Министерският съвет взе и решение, с което одобри Женевския акт от 2 юли 1999 г. на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни и предложи на Народното събрание да го ратифицира.Този акт има за цел улесняването и опростяване в световен мащаб на административните процедури по заявяване и регистрация на промишлените дизайни по международен ред.
            Преимущество на Женевския акт е, че предоставя възможност за присъединяване на повече държави и организации, като по този начин се разширява системата на международната регистрация на промишлените дизайни.
            Ето защо, ратификацията на Женевският акт ще позволи Република България да бъде посочвана от повече заявители, респективно да получава повече финансови средства, от една страна и от друга да предостави добри възможности на българските заявители за международната закрила на техните промишлени дизайни.

            Присъединяването на Република България към Женевския акт от 2 юли 1999 г. няма да наложи съществени промени в националното законодателство, тъй като предвидените унифицирани порцедури съответстват на реда, установен в Закона за промишления дизайн и на философията и политиката на българската държава в областта на индустриалната собственост.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account