CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
България се присъедини към Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки Print

            На 22 януари, на официална среща в централата на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева, в присъствието на правен съветник на Организацията, бе връчен оригиналният  документ за присъединяване на Република България към Сингапурския договор за правото в областта на марките. По смисъла на чл. 26, ал. 3 от Договора и съгласно установената от СОИС  практика, 22 януари следва да се счита за дата на присъединяване на страната ни към цитираното споразумение.

            България е третата държава, ратифицирала и депозирала документ за присъединяване, предхождана от Сингапур и Швейцария. Съгласно чл. 28, ал.2, договорът влиза в сила три месеца след депозирането на документ за присъединяване от десет държави или междуправителствени организации, за което СОИС изрично ще уведоми страните- членки на Организацията.
            Сингапурският договор беше приет през март 2006 г. на Дипломатическата конференция за ревизирането на Договора за правото в областта на търговските марки. Той стана факт след направени значителни компромиси от страна на различните делегати и в резултат от гъвкавото им поведение в желанието им за ползотворно сътрудничество и развитие между всички страни. Целта на Договора е да осигури изграждането на съвременна и динамична международна рамка за опростяване на административните процедури по националните и регионалните искания за регистрация на марките и подновяването на регистрациите.
            Договорът съдържа 32 разпоредби, 21 от които регламентират формалните изисквания към заявките за регистрация на марки, предявявани в административната процедура, както и към исканията за вписване на последващи промени в субекта на правото.
            Изчерпателно формулираните в Договора изисквания към заявката за регистрация на марка не се отличават съществено от тези, регламентирани в българския Закон за марките и географските означения (ЗМГО). За разлика от българското законодателство, Договорът предоставя възможност за всяко ведомство да изисква превод на марката или на части от нея, когато тя съдържа словни елементи на чужд език. Същевременно са указани данните, които не могат да се изискват от заявителя като например: представяне на извадка от търговски регистър, данни за производствената или търговската дейност на заявителя и други.

Ревизираният договор се прилага по отношение на марки за стоки и услуги, които могат да се регистрират в съответствие със законодателството на всяка от договарящите страни. От приложното му поле са изключени колективните, сертификатните и гаранционните марки.
            Съгласно чл.14 от Договора всяка договаряща страна се задължава да предвиди мерки за отсрочване на изтекли процедурни срокове (например срок за отговор по предварителен отказ). Тези мерки се изразяват в: продължаване на срока след изтичането му; продължаване на процедурата; възстановяване на срокове. Националният ни закон регламентира възможността за възстановяването на срок.
            Коментираните разпоредби на Договора се доизясняват и детайлизират от Правилника за приложението му, който съдържа 10 правила, с които се внасят уточнения и подробности по отношение оформянето на заявката за регистрация на марка, нейните реквизити, начините за комуникации, вписването на промени, продължаване на срокове и др. Неразделна част от Правилника са 12 типови международни бланки, в които са възпроизведени формалните изисквания, залегнали в Договора.
            Договорът, изготвен на базата предхождащия го документ (Договора за правото върху търговските марки), придобива по-широк обхват по отношение на комуникационните технологии, тъй като страните са свободни в избора си по отношение начина на комуникация. Предвидена е възможност за изискване на превод, когато комуникацията е на чужд език, така също и поправка при очевидни грешки в заявката за регистрация, както и в издадения защитен документ, каквато възможност съществува и в българския ЗМГО. Сингапурският договор се явява приложим за всички видове марки, допустими за регистриране, съгласно съответното национално законодателство. Сингапурският договор позволява по-нататъшна хармонизация и опростяване в световен мащаб на процедурите, което е в интерес на заявителите и притежателите на права върху марки, на техните представители, както и на ведомствата, предоставящи правна закрила на марките.
            Присъединяването на България, която е сред първите страни, ратифицирали договора, утвърждава международния престиж на страната ни като активен и равностоен партньор на Световнта организация за интелектуална собственост.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account