CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В Мадрид, Испания, се проведе работен семинар „Търговски марки” Print

            Делегация от дирекция «Експертиза на марки и географски означения» на Патентното ведомство взе участие в работен семинар на тема „Търговски марки”, 4-5 октомври 2007, Мадрид, по програмата за техническо сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).

            Целта на семинара беше преглед на приложението на абсолютните основания за отказ и по-точно: отличителен характер (придобита отличителност); марки, които могат да въведат в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите; знаци с описателен характер; допустимост при ограничаване списъка на стоките и услугите, притежаващи определени характеристики в съответствие с практиката на Съда на Европейските Общности.
            Пред участниците бяха представени презентации от представителите на Италия, Словения, Естония, Испания, Бенелюкс и Германия, Обединеното Кралство, OHIM и др. Бяха разгледани и обсъдени множество примери, като делегатите активно обсъдиха и взеха отношение по конкретните казуси, представени от отделните национални ведомства.
            Констатирано беше, че на този етап все още съществуват различия при прилагане на критериите за оценка на заявените за регистрация марки между националните ведомства и OHIM, където практиката е чувствително по-либерална. Беше направено предложение, единодушно прието от всички, за създаване на Интернет форум по подобни въпроси, където, в текущ порядък, да се поставят за обсъждане и обсъждат конкретни примери от практиката на различните ведомства. Така ще бъде дадена възможност да се изслушват различни мнения и аргументи, чиято крайна цел да доведе до хармонизиране на практиката.
            В края на работния семинар се взе решение направените презентации да бъдат публикувани за обществеността. Към тях ще бъде подготвен кратък увод от страна на OHIM, който, след съгласуване с участниците от страните - членки на ЕО, ще придружава публикацията на презентациите.

            Участието на нашата делегация беше изключително полезно и ще подпомогне осъществяването на по-пълна хармонизация на практиката в областта на марките с процедурите и практиката на марките на Общността.
            Участието на Патентното ведомство, както и възможността да бъде споделен нашият опит и практика показаха, че обсъжданите проблеми са общи за всички страни - членки, както и че процесът на хармонизация при решаването на тези проблеми е отворен и ще се развива в бъдеще.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account