CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Наредба за реда и начина за определяне на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с извествост Print
            На заседанието на Министерския съвет на 13 септември 2007 г. бе приета Наредбата за реда и начина на определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България.
            Наредбата включва четири глави - Общи разпоредби, Комисия, Оформяне и подаване на искания за определяне на определяне на марката като общоизвестна или ползваща се с известност на територията на Република България и Производство пред Патентното ведомство.
            В глава първа „Общи разпоредби” се съдържат разпоредби за създаването на държавен регистър за общоизвестните марки и марките, ползващи се с известност; данните, които следва да се вписват в този регистър; съдържанието на досието, което ПВ трябва да поддържа за всяка такава марка.
            Глава втора регламентира състава на Комисията, която разглежда постъпилите искания за определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност на територията на Република България. Съгласно чл.5, ал.1 комисията е постоянна и се състои от председател и различни тричленни състави, чиито членове се назначават със заповед на председателя на Патентното ведомство по всяко отделно искане.
            За да се разгледа претенцията се общоизвестност или известност на марка на територията на Р България, в Патентното ведомство следва да се  подаде искане. В чл.8 е предвидено, че искането може да подаде лице, което счита марката си за общоизвестна или ползваща се с известност на територията на страната ни. Изчерпателно са регламентирани данните, които следва да се съдържат в искането, както и данните, които следва да съдържат материалите, които служат като доказателство за претендираната общоизвестност или известност на марката. За искането се заплаща държавна такса.
            Исканията се разглеждат по реда на постъпването им. В чл.15, ал.2 изрично се регламентира, че определянето на марката като общоизвестна или ползваща се с известност на българска територия се извършва въз основа на законовите критерии, съгласно чл.50а от ЗМГО. Съставът, разглеждащ искането, изготвя становище по него, което се подписва от всички членове и се представя на председателя на Патентното ведомство за вземане на решение. Чл.18 регламентира вида на решенията и тяхното съдържание. Статутът на общоизвестна или на ползваща се с известност на територията на Р България марка се признава от момента, към който е доказано, че марката е станала такава и има действие до изтичането на пет годишен срок от публикацията й в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.
            С приемането на Наредбата се запълва съществуващата до този момент празнина в правната регламентация по отношение на общоизвестните марки или марките, ползващи се с известност и се гарантира прозрачността на действията на Патентното ведомство в тази област.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account