CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Министерски съвет прие промени в законодателството в областта на заявки за регистрация на марки и ГО Print

            На последното си заседание Министерски съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (приета с ПМС 267/3.12.1999 г. обн. ДВ бр. 9 от 1 февруари 2000 г., изм. ДВ бр. 14 от 14 февруари 2006 г.).

            Промените в Закона за марките и географските означения, в сила от 06.10.2006 г., наложиха и промени в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.            
            В Наредбата с цел улесняване ползването на конвенционен приоритет за подаване на международни заявки по Мадридската спогодба или Протокола към нея, е предвидена възможност за ускоряване на експертизата по същество на заявка, чрез подаване на молба и заплащане на съответна такса.            
            Промени са предвидени и при проучването за по-ранни права, като изрично е посочено, че то следва да се извършва и във фондовете на заявените и регистрираните марки на Общността, както и в Държавния регистър на общоизвестните марки и марки, ползващи се с известност на територията на Р България.            
           
Нови разпоредби са разписани и по отношение на: представителството; данните които трябва да се съдържат в досието на марката;  срокът за възражение срещу допускане на територията на Р България на действието на международна регистрация.В Наредбата специално място е отделено на марката на Общността. За всички изпратени от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни) заявени марки на Общността Патентното ведомство извършва проучване и го изпраща обратно при условията на чл.39 от Регламент № 40/94 за марката на Общността, който действа директно на територията на Р България от 01.01.2007 г.            
            В Наредбата е предвидено, че марка на Общността може да се заяви и чрез българското Патентно ведомство, което е длъжно да препрати заявката на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни). Разгледана е и процедурата по преобразуване на марка на Общността в национална марка.
            С направените изменения и допълнения се постига по-голяма яснота и прозрачност на производството по заявки за национална регистрация на марки в Патентното ведомство и се улесняват заявителите на марки за международна регистрация и на марки на Общността.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account