CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Резултати от проведените семинари за популяризиране на марката и дизайна на Общността Print
            Съществена част от изпълнението на Договора за техническо сътрудничество с OHIM са организираните от Патентното ведомство на Република България през второто тримесечие на 2007 г. шест семинара за популяризиране на марката и дизайна на Общността.

           

            Сред основните теми на лекциите бяха закрилата и териториалното действие на марката и на дизайна на Общността, нарушенията на правата върху марки и дизайни и конфликтите между националните права и правата върху марката и дизайна на Общността, възможностите за повишаване на конкурентоспособността на българските производители и предприемачи във вътрешния пазар на ЕС.
            Лектори на семинарите бяха ръководителите на звената по правни въпроси и марки и географски означения от Патентното ведомство и преподаватели от катедрата по интелектуална собственост на УНСС.
           Основните групи участници сред аудиторията на семинарите от популяризиращата кампания бяха представителите на бизнеса и особено на малките и средни предприятия от София и различни региони на България, на бизнес организации – БТПП, БСК и нейни регионални поделения, на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, представители на централните и местни правоприлагащи и правораздавателни органи – полиция, митница и прокуратура, съдилища, служители на общинските власти, БАН и университетите.
            Семинарите бяха проведени в София, Пловдив, Варна, Велинград и Ямбол.
            Общият брой на взелите участие в тях бе над 190 души.
            Резултатите от проведените анкети сред участниците след приключване на мероприятията говори за преобладаващо одобрение на програмата, обхвата и структурата на лекциите. Изключително висок е процентът на слушателите, изказващи одобрение към лекторите - техните знания и умение за поднасяне на информацията, като в графата забележки най-често се споменава желанието да се посочват повече „житейски” примери от практиката и онагледяването на теорията да бъде с по-малко информация и текст.

            Направените предложения от аудиториите за теми за бъдещи семинари показват интерес към повече насоченост към практиката на ЕС, което е очаквано и обяснимо, предвид факта, че нарушенията по права върху марки и дизайни на Общността тепърва ще възникват и ще засягат много от участниците в българската система за защита на индустриалната собственост. Слушателите многократно са изявили желание семинарите да бъдат повторени по възможност дори в по-големи зали и с по-голямо времетраене, за да могат повече хора да се запознаят с материята. Има предложения и за по-специализирани семинари по същата тематика, но предназначени например за проблемите по наказателната отговорност и процесуалната част, както и за взаимодействието между институциите и органите по правоприлагането.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account