КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Терминологичен речник Печат
 
Многоезичен речник на интелектуалната собственост: www.ipdictionary.org

picture1
Многоезичният речник на термините в областта на интелектуална собственост е проект  на българското Патентно ведомство, подкрепен от Европейското Патентно Ведомство.
Целта на проекта е да подобри комуникацията между специалистите, като помага да се избегнат неяснотите, свързани с различията в законодателствата на различните страни. Чрез него специалистите могат да получат канализиран и бърз достъп до термините от всички области на интелектуалната собственост.
            Речникът съдържа над 500 термина и позволява кръстосан превод на български, английски и немски език. Термините са класифицирани по основни категории на интелектуалната собственост като: патенти, марки, авторско право, европейски патент и др.
            Речникът е логически организиран, интуитивен и е израз на желанието на българското Патентно ведомство да предоставя реални и бързи on-line услуги на всички работещи в областта на интелектуалната собственост.
            Проектът излиза извън стереотипната концепция, характерна за съществуващите към момента речници, и показва, че българското Патентно ведомство става важна част от международния обмен на идеи. В този смисъл, речникът се явява аналитично и концептуално обобщение на съвременните практики и знания в областта на интелектуалната собственост.
            Речникът дава глобален поглед върху правата върху интелектуалната и е реална стъпка по пътя към евроинтеграцията. В подхода за реализацията на проекта е въплътено разбирането на българското Патентно ведомство, че всички усилия на администрацията трябва пряко да ползват гражданите. Един и същ продукт се използва директно, както за нуждите на администрацията, така и за нуждите на всички заинтересувани потребители.Речникът може да обслужва не само българките специалисти, но да се ползва и от всички специалисти по света. Вече е проявен сериозен интерес от представители на други държави за включване на нови езици в речника.
            При създаването на речника са използвани уеб-базирани технологии, които позволяват максимално бързото зареждане и актуализиране на информацията. Речникът е отворен за нови предложения към всички потребители.
            Един от основните недостатъци на структурата на съществуващите към момента речници е сравнителната им неспособност да осигурят систематизиран и ясен превод на термините. Доколкото съществува, това систематизиране е стихийно и не отговаря на нуждата от точен превод, което с оглед на бързо развиващата се глобална икономика на знанието се превръща в ежедневна необходимост. За да се отговори на нуждата от това търсене, систематизирането в речника е подобрено чрез извеждане и прилагане на общи елементи и модели, както и чрез описание на множество възможни интерпретации на направленията в интелектуалната собственост.
            Дизайнът на речника предлага интуитивност и интерактивност при поднасяне на информацията. Той е максимално опростен, без излишни елементи. Използвани са внимателно подбрани цветове – бяло (за фона), червено и черно (за текстовете), като цветовете създават впечатление за уравновесеност и хармония.
            Използваните шрифтови фамилии са четими и позволяват максимално ефективно възприемане на информацията. Това въздействие се постига чрез използване на всички характеристики на шрифта – кегел, цвят, фамилия и др. Разположението на елементите върху екрана съответства на естествения начин на работа и подход на потребителите към уеб-базираните системи, което улеснява работата и навигацията в рамките на сайта.
            Изобразяването на съдържанието е съвместимо с разпространените версии на всички браузъри, използвани към момента.
            Логото на речника въплащава уникалната му същност и изразява връзката между посланието и същността на идеята. Симетричната му форма създава усещане за ред и непрекъснатост. Присъстващите в него книга и компютърен екран изразяват връзката между минало и бъдеще, между вечното духовно търсене на човека и нуждата от свободна комуникация между хората.
 
За проекта
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка