КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Профил на Ведомството Печат
 

История
Патентното ведомство на Република България е правоприемник на Института за рационализации – ИНРА, учреден с Указ на Президиума на Народното събрание през 1948г., като приемник на Бюрото за индустриална собственост, създадено още през 1921 г. с приемането на първия Закон за патентите за изобретения. След 1948 г. ИНРА минава през различни структурни и функционални промени, и през 1993 г., с приемането на новия Закон за патентите, името му се променя на Патентно ведомство на Република България.

Основни функции на Патентното ведомство

  • извършва експертиза и взема решения по закрилата на обектите на индустриална собственост;
  • издава патенти за изобретения и свидетелства за регистрация на полезни модели; свидетелства за промишлени дизайни, търговски марки, марки за услуги, наименования за произход и други защитни документи за закрила на обекти на индустриалната собственост;
  • разглежда спорове;
  • представлява страната в определени междудържавни организации по индустриална собственост и осъществява международно сътрудничество в тази област, в това число за извършване на проучвания и експертиза за обекти на индустриалната собственост;
  • извършва публикациите и издава бюлетин и осъществява международен обмен на патентни документи, създава и поддържа информационни системи за обектите на индустриалната собственост и предоставя информационни услуги за тези обекти;
  • издава наредби и инструкции в рамките на компетенциите на Патентното ведомство и предлага тарифи за дейностите и услугите, извършвани от Ведомството;
  • води държавните регистри за защитените обекти на индустриална собственост;
  • осъществява подготовката на кадри и обучение в областта на индустриалната собственост;
  • информира обществеността в областта на индустриалната собственост и популяризира правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност.

Нашата основна цел е да отговорим на предизвикателствата на съвременните изисквания, като се основаваме на натрупания над 70-годишен опит в областта на правната закрила на индустриалната собственост във всичките й аспекти.           

В своята дейност ние се ръководим от мисията:     
            

          ·да насърчаваме иновациите, конкурентноспособността, предприемчивостта и икономическия растеж в полза на цялото българско общество;
         ·да превърнем клиентите си в свои партньори, като им предоставяме професионално и коректно обслужване и услуги и продукти с високо качество, които да задоволяват трайно техните изисквания и потребности.
Всички процеси в нашето Ведомство са ориентирани към повишаване на качеството, което разглеждаме съвкупност от всички изисквания и критерии, с които нашите клиенти определят своята удовлетвореност от нас, нашите услуги и продукти.

Изпълнението на тази цел се основава на:

 

          ·действащите седем вътрешни стандарта за качествено административно обслужване,
          · спазването на принципите на законност, обективност и добросъвестност,
          · работеща система за управление на качеството,
          · създаването на условия за съпричастност и ангажиране на всеки служител за качествена работа,
утвърждаване и просперитет на институцията,
спазване на приложимите нормативни изисквания, уважението и коректното отношение към Ведомството и клиентите съгласно действащия Етичен Етичен кодекс.
Работата ни с клиентите се гради на основните принципи, залегнали и в Хартата на клиента.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка