КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Общи актове Печат

ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България


ТАКСИ, които се събират от Патентното ведомство за поддържане действието на патенти за полезни модели, съгласно § 6 на Постановление № 87 от 17 април 2007 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на ТАРИФАТА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

Наредба за представителите по индустриална собственост, приета с ПМС № 137 от 15.07.1993 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.65 от 30 юли 1993 г., изм. ДВ. бр.86 от 21 октомври 1994 г., доп. ДВ. бр.41 от 23 май 1997 г., доп. ДВ. бр.32 от 8 април 2003 г., изм. ДВ. бр.69 от 23 август 2005 г., изм. ДВ бр. 47 от 22 юни 2012 г.

Постановление № 114 от 15 юни 2012 г. за изменение на Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г.

ВЪТРЕШНИ правила за приемане по електронен път в Патентно ведомство на Р България на искания за предварителните проучвания за обектите на индустриалната собственост, подписани с универсален електронен подпис (в сила от 01.01.2005 г.)

ДОГОВОР за присъединяване на Р България към Европейския съюз (Глава V "Дружествено право", част "Индустриална собственост")
 
ИНСТРУКЦИЯ за водене, поддържане и предоставяне на достъп до Държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриалната собственост
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка