КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
14-та изпитна сесия за кандидатите за представители по индустриална собственост Печат
Патентното ведомство организира 14-та изпитна сесия за кандидатите за представители по индустриална собственост с начало 19 март 2007 г.

 
Писмените изпити ще се проведат в сградата на Централна патентна библиотека, както следва:

- изобретения и полезни модели – 19 март, понеделник;
- марки, географски означения и промишлени дизайни - 21 март, сряда.

Начало на изпитите – 8.00 часа.

Датата за устния изпит ще бъде обявена допълнително, след изнасяне на резултатите от писмените изпити.

За допускане до изпит кандидатите трябва да представят: нотариално заверено копие на дипломата за завършено висше образование и документ, удостоверяващ минимален двугодишен стаж в областта на закрилата на индустриалната собственост.

Таксата за изпитите е в размер на 200 лв. и се заплаща в касата на Патентното ведомство или по банкова сметка IBAN BG90 BNBG 9661 3100 1709 01, BIC BNBGBGSD при БНБ-ЦУ в лева. Копие от платежното нареждане се изпраща в Патентното ведомство, отдел “Развитие и сътрудничество”.

Крайният срок за подаване на молби и заплащане на такси е до 14 март 2007 г.

За повече информация можете да се обърнете към В. Велчева, стая 703, тел. 9701 372. 
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка