КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Информационни услуги Печат


Информационните услуги, които Патентното ведомство предоставя на своите клиенти, са не само част от основните му функции, но и важен елемент на дейността му като държавна институция за закрила на индустриалната собственост (ИС). Те са съставна част от програмата на Ведомството за информиране на обществеността и включват широк кръг от дейности, между които поддържане на богати колекции от информационни източници, проучвания за различните обекти на ИС (безплатни, осъществявани с методичнато помощ на експерти по информация и документация, и платени - по заявка на клиента), различни форми на обучение и т.н. Целта е да бъде изградена модерна, отговаряща на съвременните тенденции и изисквания информационна система в областта на индустриалната собственост в рамките на Европейската патентна мрежа, която да отговаря на критериите и изискванията на клиентите.

Основни услуги, които Патентното ведомство предоставя на обществеността

  • Вписване на промени в правния статус на заявени или защитени обекти на индустриалната собственост, включително: промяна на име и /или адрес на заявител, притежател на правата или автора; прехвърляне на права; предоставяне на лицензия; искане за прекратяване на закрилата; ограничаване на списъка на стоки на регистрирана марка или броя на дизайните при регистриран дизайн; подновяване на регистрацията на марка и промишлен дизайн; други промени в правния статус.
  • Справки и извлечения от Държавния регистър
  • Предоставяне на патентни описания, бюлетини и теоретична литература на различни носители за ползване в читалнята на ЦПБ (по заявка на клиентите)
  • Методическа помощ и съдействие при ползване на класификациите за различните обекти на индустриалната собственост - изобретения, полезни модели, марки и дизайни
  • Методическа помощ и съдействие при проучванията за различните обекти на индустриалната собственост (изобретения, полезни модели, марки и дизайни), за всички видове носители – хартия, електронни носители, в базите данни на Патентното ведомство (интранет – за изобретения и полезни модели и интернет – за марки) и в тези на другите национални патентни ведомства и международни организации в областта на закрилата на интелектуалната собственост
  • Консултации по общи въпроси на закрилата на индустриалната собственост
  • Платени проучвания в областта на патентите, полезните модели, марките / географските означения и промишлените дизайни 
  • Копия от документи на различни носители
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка