КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Европейска PATLIB мрежа Печат
Ролята на PATLIB (PATent LIBrary) центровете е да подпомагат информационно развитието на националната индустрия, селско стопанство и търговия, като оказват съдействие и предоставят услуги както на МСП, научно-изследователските и академични среди, така и индивидуалните изобретатели в даден регион.
Важно предимство и е възможността ползвателите да получат компетентно съдействие на родния си език.

Мрежата на PATLIB центровете в Европа е създадена от националните патентни ведомства на страните членки на Европейската патентна организация (ЕПО) и регионалните PATLIB центрове, чийто брой към настоящия момент е 328.
Основната цел на мрежата PATLIB е да предостави възможност за лесно общуване и сътрудничество между тези центрове, насочено към подобряване на информационните услуги за обществеността.Към основните дейности на PATLIB центровете се отнасят:
         · предоставяне на документация за ИС;
         · съдействие при различните проучвания;
         · копирни услуги;
         · изпращане на документи – по пощата, факса, електронна поща;
         · извършване на проучвания (основни проучвания за нивото на техниката, новост, нарушения направата,  
             вкл. и тълкуване на резултатите);
         · мониторинг по предварително определена тема, на определен период от време;
         · съдействие при мероприятия, свързани с повишаване на информираността в областта на ИС.

Други възможни дейности са:
         · посредничество между клиентите и патентните представители;
         · съдействие за намиране на бизнес партньори;
         · съдействие при сключване на лицензионни договори;
         · публикуване на информационни материали.
 

Тенденцията в развитието на PATLIB центровете е превръщането им в центрове за подкрепа на иновациите чрез предоставяне на комплексни услуги, като патентни анализи, оценка на икономическата стойност на патентите и тяхната комерсиализация, мониторинг на дадени области и т.н.

Годишна конференция на PATLIB центрове - PATLIB2009, София, 2009 г.

Програма

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка