CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Министерският съвет прие Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за Print
            На 15 февруари 2007 г. Министерският съвет прие с Постановление Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на медицински продукти и продукти за растителна защита.Наредбата се издава на основание чл.72к, ал.3 и с нея се урежда процедурата за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на медицински продукти и продукти за растителна защита в съответствие с Регламент на Съвета на Европейските общности № 1768/92 от 18.06.1992 г. (публикуван OJ L 182/1992, p.0078) с неговите изменения, и Регламент на Европейския Парламент и Съвета № 1610/96 от 23.07.1996 г. (публикуван OJ L 198/1996, p.0030) с неговите изменения. В наредбата са регламентирани:· подаването на заявката за сертификат;· процедурата по издаване на сертификат;· публикациите в Официалния бюлетин относно сертификата;· поддържане на действието на сертификата.В ПЗР специално е уредена процедурата за издаване на сертификати по заявки, подадени по реда на § 79 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, както и „съдбата” на патентите, издадени по реда на § 4 от ПЗР на Закона за патентите.

С приемане на Наредбата за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на медицински продукти и продукти за растителна защита ще се регламентира процедурата за прилагане Регламент № 1768/92/ЕЕС на Съвета и Регламент № 1610/96/ЕЕС на Европейския парламент и на Съвета и ще се постигне пълна хармонизация с правото на Общността в тази област.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account