КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Законодателство Печат


В рамките на действащата на територията на Република България правна система закрилата на правата върху обекти на индустриална собственост е регламентирана чрез множество нормативни актове, в това число:
            · международни договори и конвенции, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България като част от нейното вътрешно законодателство;
            · законови норми на националното право на страната, които уреждат изчерпателно възникването и съдържанието на правата на индустриална собственост, редът и средствата за упражняването им, мерките и процедурите за тяхната защита срещу нарушения. Тези норми се съдържат в Конституцията и в множеството специални закони и подзаконови актове по прилагането им.
           · правни норми, предвидени в регламентите и директивите на институциите на Европейския съюз, които се прилагат пряко или се въвеждат чрез вътрешни нормативни актове в националното законодателство на Република България.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка