CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Подготвен е Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите Print
            С предлагания Проект за ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Р България, се предвиждат изменения на размера на таксите, които се дължат за изобретенията, полезните модели, промишления дизайн, марките и географските означения, както и включването на нови такси, което се дължи на въвеждането на нови действия чрез Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), ЗМГО и ЗПД.
                        Размерът на по-голяма част от таксите не е променян от приемането на Тарифата през 1999 г., в резултат на което той не отразява дори ръста на инфлацията за този период, възлизащ на около 40 % (средно 6% на година). Инфлацията е довела и до увеличение на разходите на ПВ при извършване на дейностите, свързани с предоставянето на закрила за различните обекти на индустриална собственост, например - разходите за експертиза на заявките, за публикации, за дейностите, свързани с разглеждане на жалбите срещу решения на експертизните дирекции или на исканията за обявяване на недействителност на издадени патенти или заличаване и отменяне на регистрации на марки и промишлени дизайни.
            Следва да се отчете също така и фактът, че заявителската активност за този период в областта на марките показва стабилна тенденция към увеличаване – средно с 15% за година. Това увеличение се отнася както за броя на заявките от български, така и за тези, подадени от чуждестранните заявители. В същото време, по около 17 % от заявките за регистрация на марки се постановява отказ, което означава, че не се събират такси за регистрация, издаване на свидетелство и публикация и това изчерпва възможността ПВ да покрива завишените разходи за действията, които извършва, без да увеличи размера на таксите.            С предлаганата промяна на Тарифата е възприет принципът на плавния преход, при който средното увеличение на размера на таксите е с 20%, което е в унисон със стратегията на ПВ, насочена към стимулиране на малките и средните предприятия и иновационните процеси, и насърчаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Бележки и предложения по проекта могат да се дадат до 15 януари 2007 г.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account