КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
НИПИЕС Печат

           

            Национална система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост (NIPIES) се разработва през 2005 г. в резултат на т.н. “twining project” по програма PHARЕ във връзка с предстоящото присъединяване на  Република България към Европейския съюз. Системата се реализира в сътрудничество с правителствата на Великобритания и  Дания.

            От страна на Република България при разработването на системата са включени Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Министерство на културата и Патентно ведомство като институции ангажирани с със закрилата на интелектуалната и индустриалната собственост.

            Патентното ведомство на Република България е основен донор на информация в т. нар. Национална система и осигурява на останалите бенефециенти по проекта информация за заявени и защитени обекти на индустриална собственост. 

            Към момента участници в Националната система са  Министерство на културата,  Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на земеделието и горите, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция „Митници" и Патентното ведомство. Националната система, посредством свързаните чрез нея вътрешноведомствени информационни системи, предоставя необходимата информация на изброените институции за осъществяване на техните функции в сферата на защитата на авторските и сродни права и индустриалната собственост.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка