КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
За малките и средните предприятия (МСП) Печат
           
Целта на публикациите в рубриката е:

  • да се повиши осведомеността на МСП за индустриалната собственост и свързаните със закрилата й институции;
  • да се популяризира опитът на МСП (български и чужди) за активно използване на системата за индустриална собственост;
  • да се насърчи иновационната активност на МСП с цел повишаване на конкурентоспособността им в национален и международен аспект.


Заедно с всички страни-кандидатки за членство в ЕС България се присъедини към Европейската харта за малки предприятия, приета от Европейския съвет през юни 2000 г. в гр. Санта Мария да Фейра (Португалия), на 23 април 2002 г. в гр. Марибор (Словения), като израз на желанието на страната ни да участва в процеса по отчитане прилагането на Хартата, в който вече участват страните-членки.
Системата за индустриална собственост оказва въздействие и има решаваща роля за технологичното развитие, като стимулира създаването на нови технологии и поемането на риск при инвестиране на капитали в разработването им, насърчава развитието и приложението на технологиите, улеснява трансфера на технологии и е мощно средство при изграждане на стратегии. Това обуславя необходимостта от популяризирането й и подпомагане на ефективното й използване в процеса на изграждане на стабилна и конкурентоспособна национална икономика в контекста на членството на България в ЕС.
МСП са сред най-честите ползватели на информационните услуги, предоставяни от Ведомството за всички обекти на закрила – изобретения, полезни модели, марки и географски означения, промишлени дизайни и естествено са една от приоритетните целеви групи, към които е насочена програмата на Патентното ведомство за повишаване на осведомеността по въпросите на индустриалната собственост.

  

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка