КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Нови сортове растения и породи животни - процедура Печат
Сортове растения

Закрилата на сортове растения в Р България се урежда чрез Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни. С този закон се уреждат отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове.Законът се прилага по отношение на създадени или открити и разработени сортове растения от всеки ботанически род и вид, в това число клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода на получаването им (изкуствен или естествен).
Правната закрила на сорт се предоставя със сертификат, който има срок на действие, считано от датата на издаването му, 30 години за сортове дървета и лози и 25 години за всички останали сортове растения.
Органите, които участвуват в процедурата по предоставяне на правна закрила на новите сортове растения са Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Патентното ведомство на Р България.
Сертификат за нов сорт растение се предоставя, когато той е нов, различен, хомогенен и стабилен.
Сортът трябва да има сортово наименование, което да се свързва с неговото генетично обозначение и да служи за идентифицирането му. То трябва да се отличава от всяко друго наименование, използвано в страната за този вид или за близки на него видове.
Сортът е нов, когато към деня на подаване на заявката за сертификат, той или размножителен материал, или реколта от него не е предлаган за продажба, продаван, подлаган на друг вид търговия или предлаган със съгласието на селекционера както следва:
 • на територията на страната за не повече от 1 година;
 • на територията на всяка друга страна за не повече от 6 години за дървета и лози и не повече от 4 години за всеки друг растителен вид.

Сортът е различен, когато е ясно отличим от всеки друг сорт, който е общоизвестен към датата на подаване на заявката. Сортът е хомогенен, когато независимо от наличието на малки отклонения, растенията са идентични по своите съществени признаци, в това число и по отношение на особеностите на своето полево и вегетативно размножаване. Сортът е стабилен, когато остава непроменен по своите съществени признаци след нееднократна репродукция.
Заявката за сертификат за сорт се подава в Патентното ведомство и се вписва в дневника на заявките за сортове. За дата на подаване се счита датата на която в Патентното ведомство са получени следните документи:

 • заявление за издаване на сертификат за сорт, със идентификационни данни на заявителя и автора на сорта;
 • описание на сорта;
 • предложение за наименование на сорта;
 • попълнен технически въпросник за вида;
 • платени такси за заявяване и публикация на заявката.
Заявка за сертификат за сорт, на която е проведена предварителна експертиза, се предава в едномесечен срок на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, която извършва експертиза по същество. Необходимо е заявителят да заплати съответната такса за експертиза.
Патентното ведомство извършва публикация на заявкатав официалния си бюлетин  след 4-тия месец, но не по-късно от 6-тия месец от датата на подаване. Всички действия за закрила след проведената експертиза по същество се извършват от Патентното ведомство въз основа на решенията и докладите на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Породи животни

Закрилата на породите животни се урежда чрез Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни.
Правната закрила на порода се предоставя със сертификат.
Срокът на действие на сертификат е 30 години, считано от датата на издаването му.
Заявката за сертификат за порода се подава в Патентното ведомство и се вписва в дневника на заявките за породи животни.
Заявка за сертификат за порода, на която е проведена предварителна експертиза, се предава в едномесечен срок на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, която извършва експертиза по същество. Необходимо е заявителят да заплати съответната такса за експертиза.
Патентното ведомство извършва публикация на заявката в официалния си бюлетин след 4-тия месец, но не по-късно от 6-тия месец от датата на подаване.
При експертизата на породата по същество Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството проучва и анализира следните специални изисквания:
 • развъдна цел;
 • кратка характеристика на изходните породи;
 • описание на методите за създаване на породата;
 • продуктивни качества и морфологични особености на породата;
 • адаптивни способности и устойчивост на заболявания;
 • численост и генеалогична структура;
 • район на разпространение.
Експертизата по същество на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Всички действия за закрила след проведената експертиза по същество се извършват от Патентното ведомство въз основа на решенията и докладите на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка