КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Промишлен дизайн - процедура Печат
Общо съобщение на EUIPO и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС във връзка с графичното представяне на дизайните
В резултат на съвместната си работа по проекта „Хармонизиране на практиките относно графичното представяне на дизайните“- CP 6-, EUIPO и националните ведомства за индустриална собственост в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на  визуалните означения за “Disclaim” и различни видове изгледи и начините за представяне на дизайни на неутрален фон. В допълнение към това в настоящия документ са дадени препоръки към заявителите как най-добре да представят дизайните си. Направен е преглед на стандартите на Ведомствата за качеството на заявяване на дизайни, получени по електронен път и на хартия.
Общата практика се оповестява публично посредством Общо съобщение с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на експертите, така и на потребителите. Този документ представлява препоръка както за ведомствата за индустриална собственост, така и за потребителски асоциации, заявители, опоненти и представители относно общата практика.
Общото съобщение цели да предостави ясно и изчерпателно обяснение на принципите, на които се основава общата практика. Патентното ведомство ще прилага общата практика за заявки, подадени след 14.07.2016г.

Национална регистрация
Процедура по регистрацията

Правото върху дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство.
Правото на заявяване принадлежи на автора или на неговия правоприемник.
Всяко лице, което има постоянен адрес или седалище в Република България може да подаде заявка за промишлен дизайн в Патентното ведомство лично или чрез местен представител по индустриална собственост. Лицата, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са длъжни да подават заявки за промишлени дизайни в Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.
За получаване на регистрация на дизайн е необходимо да се подаде заявка в Патентното ведомство на Република България - директно, по пощата или по факс. Когато подаването е по факс, оригиналите на документите трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в едномесечен срок от датата на факсимилето. Върху изпратените оригинални документи трябва ясно да бъде отбелязана датата на изпращането на факсимилето.

За да бъде установена датата на подаване е необходимо в Патентното ведомство да са получени:
  • искане за регистрация;
  • името и адресът на заявителя;
  • едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.
Към заявката се прилагат и:
  • документ за платена такса за заявяване, експертиза и публикация;
  • пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост;
  • декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, както и платена такса за приоритет (ако се претендира за приоритет);
  • искане за отлагане на публикацията на регистрацията и документ за платена такса, ако е направено.
За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване и експертиза. Когато такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на този недостатък. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не са заплатени заявката се смята за оттеглена.
Документите и данните се представят на български език. Когато те са представени на друг език, за да се запази датата на подаване е необходимо в двумесечен срок от тази дата същите да бъдат представени на български език.
В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. Когато в хода на формалната експертиза се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отговори, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, се взема решение за прекратяване на производството.
В двумесечен срок от приключване на формалната експертиза по всяка заявка се извършва експертиза дали заявеният/те дизайн/и удовлетворява/т критериите, залегнали в чл. 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от закона, а именно, дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред или добрите нрави.
Ако заявеният/те промишлен/и дизайн/и отговаря/т на посочените по-горе условия, след заплащане на съответни такси се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. Ако заявеният/те дизайн/и не отговаря/т на посочените изисквания след проведена кореспонденция със заявителя се взема се решение за отказ на регистрацията. Решенията за прекратяване на производството по заявката или за отказ на регистрацията могат да бъдат обжалвани в тримесечен срок пред отдел „Спорове”.
Отлагане на публикация
Съществува възможност заявителят да поиска с подаването на заявката отлагане на публикацията на регистрацията на дизайна, ако той бъде регистриран, за срок до 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата.
При множествена заявка може да се поиска отлагане на публикацията и само за част от дизайните.
Множествена заявка
Възможно е в една заявка да бъдат включени няколко дизайна, ако продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, принадлежат към един клас на Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно или към един и същ комплект или композиция от изделия. Когато продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните са орнаменти, това условие не важи.
Промени в заявката
Допускат се промени само в името или адреса на заявителя. Възможно е да се поправят допуснати грешки в името или адреса на заявителя и очевидни грешки. Тези поправки не трябва да засягат дизайна.

Спорове 

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка