КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП Печат

Индикативни оферти:
Оферти за определяне на индикативна цени на дейности по Договор № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дейност 01.1. - Единна информационна платформа
Дейност 01.2. - Хардуер
Дейност 01.3. - Скенер
Дейност 02 - Климатици
Дейност 02 - КСС
Дейност 02 - Обзавеждане
Дейност 02 - Техническо оборудване
Дейност 03 - Проучвания
Дейност 04 - Уеб сайт
Дейност 05 - Информационни материали
Дейност 06 - Високопроходим
Дейност 07 - Анализ и проучвания
Дейност 08 - Информация и публичност
Дейност 10.1. - Изготвяне на документация
Дейност 10.2. - Технически спецификации-ИТ
Дейност 10.3. - Технически спецификации-Сайт
Дейност 10.4. - Технически спецификации-СМР
Дейност 10.5. - Технически спецификации-Коли

Технически спецификации:

Техническа спецификация за обществена поръчки с предмет: „Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство“ с две обособени позиции, е изготвена от „Нео Сървисис“ ООД след възложен Договор за изпълнение № 99-00-22/23.04.2018г. в резултат на проведена обществена поръчка  с предмет: „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти подлежащи на външно възлагане“ - Обособени позиции № 1 и № 3.
Всички документи са налични на профила на купувача в електронната преписка на обществената поръчка.

Техническа спецификация за обществена поръчки с предмет: „Доставка на два броя автомобили и един микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ с три обособени позиции”, е изготвена от „Ауто ФМ“ ООД след възложен Договор за изпълнение № 90-00-24/24.04.2018г. в резултат на проведена обществена поръчка  с предмет: „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти подлежащи на външно възлагане” – Обособена позиция № 4.
Всички документи са налични на профила на купувача в електронната преписка на обществената поръчка.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка