КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ Печат

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на служителите от администрацията на Патентно ведомство на Република България.

Име, презиме, фамилия

Длъжност

№ и дата на подаване

Вид декларация

Давид Любенов Сукалински

Зам. - председател

 01.07.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

подадена е пред КПКОНПИ

чл.35, ал.1, т.2

Офелия Гарабед Киркорян-Цонкова

Зам. - председател

10.10.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

подадена е пред КПКОНПИ

чл.35, ал.1, т.2

Силвия Стоянова Беркова-Донкова

Главен секретар

№ 93-00-51/14.02.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

подадена е пред КПКОНПИ

чл.35, ал.1, т.2

Андриана Иванова Андреева

Старши експерт

№ 94-00-302/27.02.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Финансов контрольор

№ 93-00-555/28.03.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-310/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Вероника Любомирова Тодорова

Младши експерт

04.03.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Директор

№ 93-00-460/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Златимира Василева Стайкова

Старши експерт

23.08.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-472/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Наталия Борисовна Костадинова

Старши експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-351/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Рая Николаева Найденова-Вукова

Младши експерт

09.09.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-455/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Гълъбина Иванова Кюпрюбашиева

Главен експерт

12.05.2014 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-391/21.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Константин Михайлов Манев

Главен експерт

№ 93-00-560/02.04.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-409/28.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Златина Константинова Славчева

Главен специалист

26.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-345/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Пенка Георгиева Георгиева

Старши експерт

22.06.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-439/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ирина Николаева Николова

Старши специалист

02.11.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-472/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Андриана Якимова Йончева

Главен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-338/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Димитър Костадинов Илиев

Главен експерт

28.11.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-380/17.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Яна Георгиева Младенова

Главен експерт

№ 93-00-508/11.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-559/25.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

№ 93-00-512/20.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

Иванка Любомирова Димитрова

Младши експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-342/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Венета Иванова Пешакова

Младши експерт

20.10.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-435/05.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Марияна Маринова Петрова - Белова

Главен специалист

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Младши експерт

№ 93-00-319/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Веселина Иванова Василева

Главен специалист

20.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Младши експерт

№ 93-00-314/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Елвина Андреева Георгиева

Старши експерт

№ 93-00-660/23.07.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-698/21.08.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

№ 93-00-697/21.08.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

Кирил Олев Кирилов

Младши експерт

№ 93-00-556/01.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-444 /06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

№ 93-00- 408/28.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

Маргарита Станоева Василева

Старши експерт

№ 93-00-242/13.06.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-347/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

напуснал

93-00-666/16.08.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Димитрина Иванова Иванова

Старши експерт

№ 93-00-367/01.07.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-356/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Боян Стоянов Леков

Младши експерт

04.03.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-382/17.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Георги Богомилов Ковачев

Младши експерт

№ 93-00-13/09.01.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-393/22.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мария Йосифова Шуманова

Младши експерт

№ 94-00-05/03.01.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-332/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Снежанка Илиева Рачева

Главен специалист

16.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-318/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Васил Христов Белев

Главен специалист

01.09.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-352/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мартин Венелинов Тончев

Главен специалист

01.09.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-445/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Велин Николов Едров

Старши експерт

01.12.2014 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-475/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мария Александрова Ласкиева

Младши експерт

№ 93-00-553/28.03.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-385/18.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

№ 93-00-485/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Елена Ганчева Георгиева

Специалист

№ 93-00-59/20.02.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-370/16.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мария Славчева Василева

Младши експерт

20.09.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Директор

№ 93-00-471/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Русанка Михайлова Дудова

Началник-отдел

01.11.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен счетоводител

№ 93-00-464/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Лилия Русанова Петрова-Тошева

Старши счетоводител

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-330/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Габриела Николаева Дочовска-Живкова

Старши счетоводител

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-477/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ганка Николаева Христова-Янкова

Старши счетоводител

04.01.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-470/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мария-Елена Валентинова Леонкева

Счетоводител

№ 93-00-554/28.03.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-469 /08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

чл.35, ал.1, т. 2 - част І

№ 93-00-889/19.11.2018 г.

чл.35, ал.1, т.4 - част І

Албена Йорданова Симеонова

Старши експерт

04.10.2012 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-367/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Снежанка Стоянова Настева

Главен специалист

13.05.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-328/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Матей Цветков Стоянов

Технически сътрудник

01.09.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-390/21.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ивайло Петков Петков

Старши специалист

23.08.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-355/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Оля Георгиева Димитрова

Главен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Директор

№ 93-00-354/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Светлана Георгиевна Демиревска

Държавен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-327/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мадлен Костадинова Влаховска

Държавен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-312/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Диана Вили Манчева

Държавен експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-513/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Анета Василева Колева

Държавен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-316/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Лиана Дончева Ангелова

Младши експерт

20.06.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-313/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Галя Валериева Айгърова

Младши експерт

02.11.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-413/28.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Анастасия Илиева Величкова

Младши експерт

25.06.2012 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-317/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мая Ангелова Тодорова

Младши експерт

07.03.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-417/30.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Нели Георгиева Стоева

Младши експерт

01.02.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-331/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Цветанка Борисова Апостолова

Старши експерт

09.10.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-361/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Димитър Георгиев Налбантов

Младши експерт

15.07.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-479/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

напуснал

№ 93-00-659/26.07.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Миглена Захаринова Колибарова

Младши експерт

14.12.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-299/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Виктория Димитрова Трайкова

Младши експерт

№ 93-00-126/27.02.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-307/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мария Боянова Янакиева

Младши експерт

№ 93-00-507/13.11.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-337/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Радослава Валентинова Младенова

Младши експерт

№ 93-00-454/16.10.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-320/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Рада Красимирова Гюлмезова

Младши експерт

№ 94-00-857/01.10.2018

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-824/23.10.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2-част І

 

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Християна Янева Трухчева

Младши експерт

20.09.2010 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-490/13.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Глория Иванова Табакова

Младши експерт

№ 93-00-558/08.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-308/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Юлия Цветанова Иванова

Главен специалист

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-329/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Десислава Веселинова Койнова-Календарова

Главен специалист

01.11.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-321/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Бинка Владева Кирова

Главен специалист

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-372/16.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Даниела Димитрова Веселинова

Специалист

11.08.2014 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши специалист

№ 93-00-362/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Цветислава Захариева Лакова

Главен експерт

15.11.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Директор

№ 93-00-456/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Марияна Стоименова Желева

Държавен експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-442/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Милена Павлова Танева

Държавен експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-441/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Албена Христова Петрова

Младши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-404/25.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Надя Илиева Калайджиева

Началник-отдел

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-359/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Боряна Ангелова Чунчукова

Младши експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-449/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Рилка Асенова Чавдарова

Младши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-452/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Емил Димитров Димитров

Главен експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-346/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Лидия Николай Николова

Старши експерт

19.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-383/17.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Деян Димитров Мартиновски

Главен експерт

№ 93-00-557/02.04.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-358/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Аделина Йорданова Гочева

Главен експерт

№ 93-00-53/14.02.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-360/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Марина Антониева Колчагова

Младши експерт

13.09.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-443/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Маргарита Иванова Петрова

Старши експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-363/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

напуснал

№ 94-00-733/29.08.2018 г 

чл.35, ал.1, т.2

Вера Веселинова Цветанова

Младши експерт

04.02.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-341/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Елина Стоянова Синкова-Бозова

Началник-отдел

16.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-434/04.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Рени Иванова Лазарова

Младши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-334/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Димитрова Нинова

Главен експерт

№ 93-00-105/22.01.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-461/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мария Колева Славова

Старши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-379/17.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ирена Петрова Петрова

Младши експерт

13.02.2012 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-324/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Румиана Иванова Кошарска

Младши експерт

18.03.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-451/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Анна Мартинова Иванова

Младши експерт

13.02.2012 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-374/16.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Кристиан Димитров Колев

Младши експерт

№ 93-00-561/08.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-468/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

напуснал

№ 93-00-665/16.08.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Надежда Неделчева Минтова

Младши експерт

12.03.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-381/17.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Симона Стоянова Христова

Младши експерт

11.04.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-300/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Кристина Иванова Петкова

Младши експерт

№ 93-00-139/05.04.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-357/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ана Стефанова Миленкова

Младши експерт

№ 93-00-138/05.04.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-407/28.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Андриана Диянова Богомилова

Младши експерт

№ 93-00-550/02.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-462/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Антон Петров Вуков

Младши експерт

№ 93-00-356/28.08.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-311/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Никол Ангелова Димова

Младши експерт

№ 94-00-1284/01.11.2017

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-453/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Пенка Димитрова Лазарова

Старши специалист

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-447/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Габриела Лазарова Спасова

Старши специалист

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-446/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Веска Емилова Новакова

Главен специалист

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-322/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Росица Цветанова Ранджева

Главен специалист

№ 93-00-552/28.03.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-323/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

№ 93-00-487/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Никол Радославова Таскова

Специалист

№ 93-00-429/03.10.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-369/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

прекратено ТПО

№ 93-00-741/03.09.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Младши експерт

№ 93-00-737/03.09.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-742/03.09.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

№ 93-00-742/03.09.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Цветелина Стоянова Василева

Главен експерт

01.09.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Директор

№ 93-00-467/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

напуснал

 

чл.35, ал.1, т.2

Антоанета Асенова Божилова

Държавен експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-315/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

напуснал

№ 93-00-631/27.07.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Антония Благовестова Якмаджиева

Старши експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-344/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Диляна Георгиева Великова

Държавен експерт

16.04.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-387/21.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ивайла Кирилова Иванова

Младши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-432/04.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Марина Христова Илиева

Старши експерт

15.11.2012 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-481/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

напуснал

№ 93-00-542/09.07.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Методи Александров Шамов

Младши експерт

01.07.2010 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-340/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мая Петрова Филипова-Демирева

Младши експерт

20.06.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-365/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Любомир Здравков Иларионов

Старши експерт

02.12.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-473/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ирина Бойкова Стоименова

Главен експерт

№ 93-00-325/01.08.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-309/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Янислава Георгиева Божилова

Юрисконсулт

19.03.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-463/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Маргарита Антониева Габалова-Мейцова

Старши експерт

15.07.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-343/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Нина Георгиева Асенова

Младши експерт

17.11.2014 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-465/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Михаил Иванов Иванов

Младши експерт

01.11.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-474/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Георги Емилов Йорданов

Младши експерт

17.10.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-466/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Филип Евгени Младенов

Специалист

23.11.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Младши експерт

№ 93-00-476/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Николай Станимиров Братов

Младши експерт

№ 93-00-336/14.08.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-301/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Илияна Илиева Христова

Младши експерт

04.08.2014 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-478/11.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ралица Каменова Димитрова

Специалист

№ 94-00-1179/05.10.2017г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-306/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Милка Пламенова Георгиева

Главен експерт

№ 93-00-899/17.10.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.1

№ 93-00-892/20.11.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-893/20.11.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Милена Емилова Чуманова

Главен експерт

№ 93-00-900/24.10.2018 г.

чл. 35,  ал.1, т.1

№ 93-00-931/30.11.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-932/30.11.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Иван Атанасов Гавазов

Главен експерт

№ 93-00-40/1//22.01.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-75/30.01.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-76/30.01.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Йорданка Кръстева Кръстева

Старши  експерт

№ 93-00-89/05.02.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-91/05.02.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-148/22.02.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Антон Иванов Каменски

Младши експерт

№ 93-00-90/05.02.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-108/08.02.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-109/08.02.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

 

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка