КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
България ратифицира Протокола за предварително изпълнение Печат
България ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд.
Днес, 6-ти юни 2018 г. Народното събрание прие на второ четене Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд. 
Единният патентен съд (Съдът) е създаден чрез Споразумението относно Единния патентен съд от 19.02.2013 г. Съдът има юридическа правосубектност във всяка договаряща държава членка и се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица съгласно националното право на тази държава.
България е ратифицирала Споразумението на 08.04.2016 г. като Законът за ратифициране е обнародван в Държавен вестник бр. 32 от 22.04.16 г. Единният патентен съд се състои от Първоинстанционен съд, който е съставен от централно, местни и регионални отделения, от Апелативен съд и Секретариат. По искане на държава членка може да се създаде местно отделение, като държавата определя неговото седалище и предоставя материална база и служители за неговата администрация.   
Протоколът за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния  патентен съд (СЕПС) е част от пакета документи, чието одобрение и ратифициране от държавите членки, ратифицирали СЕПС, е необходимо за нормалното функциониране на Съда.
Чрез Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд се цели да се позволи период на предварително изпълнение на институционалните, организационни и финансови разпоредби на Споразумението и Статута, преди официалното влизане в сила на СЕПС. Текстът на Протокола за предварително изпълнение на СЕПС е договорен от Подготвителния комитет на неговото 11-то събрание и церемония по подписване на Протокола, проведени в края на Съвета по конкурентоспособност през месец октомври 2015 г. Текстът на Протокола е одобрен с Решение по Протокол № 33 от заседание на Министерския съвет от 2.08.2017 г. Същият е подписан от името на правителството на Република България на 11.09.2017 г. при условие за последващо ратифициране. Периодът на предварително изпълнение ще даде възможност на договарящите държави членки да установят отделните ръководни органи – Административен комитет, Бюджетен комитет, Консултативен комитет и Президиум – и да се приемат всички правни текстове, да се вземат решения, както и да бъдат направени назначения в съответствие с процедурите на СЕПС и Статута.    
    Създаването на Единния патентен съд ще осигури единна практика в областта на патентната закрила. Той ще спомогне и за драстично намаляване на разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции.
Наред с посоченото, Споразумението ще гарантира повишаване качеството и ефективността на съдопроизводството, предвиждайки специални изисквания относно необходимата квалификация на съдиите и осигурявайки специализирана подготовка в областта на патентната закрила. Тъй като в патентните спорове са включени сложни технически въпроси, в различните състави на съда се предвижда участието на съдии с техническа квалификация.
Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила, ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България. Единната патентна закрила ще насърчи научния и технически прогрес и функционирането на вътрешния пазар, като ще направи достъпа до патентната система по-лесен, по-евтин и по-сигурен от правна гледна точка.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка