КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Официални документи Печат
Цели на администрацията за 2018 година

Цели на администрацията за 2017 година


Заповед №235/22.02.2013 г. относно уеднаквяване на практиката и изискванията към документите за заплащане на таксите за действия, извършване от Патентното ведомство за закрила на обектите на индустриалната собственост и предоставяне на услуги

Цели на администрацията за 2016 година

Цели на администрацията за 2015 година

Цели на администрацията за 2014 година

Цели на администрацията за 2013 година

Заповед № 533/29.07.2011 г. относно кореспонденцията, която се изпраща до заявителите, респ. притежателите на обекти на индустриалната собственост или техни представители по индустриалната собственост

Заповед №16/14.01.2011 г. относно определяне на марки за общоизвестни и ползващи се с известностКонцепция за институционално, структурно и функционално развитие на патентното ведомство за периода 2006-2009 г.


Устройствен правилник на Патентното ведомство

Вътрешни стандарти за качествено административно обслужване в ПВ


Анкетна карта за административно обслужване

Политика и цели по качеството на Патентното ведомство

Етичен кодекс             
            
Хартата на клиента

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Патентното ведомств


 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка