CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Приета е Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения Print
    В Държавен вестник, бр. 34 от 20.04.2018 г. бе обнародвано Постановление на Министерски съвет № 56 от 16 април 2018 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения.
    Тъй като до момента при производствата по спорове във връзка с марките и географските означения са се прилагали общите правила на административния процес, приетата на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМГО наредба се явява нов подзаконов нормативен акт, с който се урежда и развива реда за тяхното разглеждане.
    С обнародвания акт се цели въвеждането на ясни и подробни правила относно процедурата по спорове, което е постигнато чрез детайлна регламентация на различните правни основания, фактическите обстоятелства, които подлежат на доказване, размяната на кореспонденция, условията за спиране и прекратяване на производството.
    Новата наредба урежда и редът за образуване, провеждане и приключване на производството по служебно заличаване на регистрацията на марка съгласно чл. 26, ал. 6 от ЗМГО.
    Постановлението на Министерски съвет влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account