КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Приета е Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения Печат
    В Държавен вестник, бр. 34 от 20.04.2018 г. бе обнародвано Постановление на Министерски съвет № 56 от 16 април 2018 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения.
    Тъй като до момента при производствата по спорове във връзка с марките и географските означения са се прилагали общите правила на административния процес, приетата на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМГО наредба се явява нов подзаконов нормативен акт, с който се урежда и развива реда за тяхното разглеждане.
    С обнародвания акт се цели въвеждането на ясни и подробни правила относно процедурата по спорове, което е постигнато чрез детайлна регламентация на различните правни основания, фактическите обстоятелства, които подлежат на доказване, размяната на кореспонденция, условията за спиране и прекратяване на производството.
    Новата наредба урежда и редът за образуване, провеждане и приключване на производството по служебно заличаване на регистрацията на марка съгласно чл. 26, ал. 6 от ЗМГО.
    Постановлението на Министерски съвет влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка