КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ Печат
Уважаеми потребители,

Със заповед на председателя на Патентно ведомство от 05.02.2018 са утвърдени нови Правила за движението на таксите (Правилата), които се събират от Патентно ведомство на Република България.

На основание чл. 6 ал.2 от Правилата, на интернет страницата на ведомството се подържа актуална информация за всяко нередовно плащане, включително и за платеца.

Публикуваните нередовни плащания ще се считат за редовно платени към датата на направеното плащане, след писмено уточнение от задълженото лице(платеца) на липсващите данни, ако са били платени в пълен размер и в срок.

Писменото уточнение трябва да бъде под формата на опис за уточняване на нередовно плащане и следва да съдържа заявителки номер и номер на защитния документ на обекта на индустриална собственост (ако вече е издаден такъв), вида на обекта, конкретното основание за плащането, предвидено в Тарифата или Ценоразписа както и входящия номер на искането за предоставяне на услуга. При уточняване на повече от едно плащане в описа се посочват гореизброените реквизити за всеки отделен обект на индустриална собственост.


Проверка за Вашите плащания можете да направите в: Нередовни плащания
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка