КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Важно


Контакт с нас – телефон 02/9701 321

БРЕКЗИТ
Уважаеми потребители,

Във връзка с възможността за оттегляне на Обединеното Кралство от Европейския съюз
без споразумение, Патентно ведомство на Република България препоръчва на всички притежатели/заявители на марки на Европейския съюз, дизайни на Общността, както и на международни марки и дизайни по реда на Мадридската и Хагската спогодби, с посочване на Европейския съюз, да се запознаят подробно с публикуваната във връзка с Брекзит информация на официалния сайт на Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост, секция „Въпроси и отговори“. Следва да се обърне внимание и на подготвеното съобщение на Европейската комисия и СЕСИС до заинтересованите страни.

За Ваше улеснение може да ползване по-долу указаните линкове:
Секция въпроси и отговори ТУК
Съобщение до заинтересованите страни
ТУК

 

Мисия на Световната организация за интелектуална собственост в подкрепа на центровете за трансфер на технологии в България

     Патентното ведомство на Република България, Световната организация за интелектуална собственост ( СОИС) и Институтът за творчески индустрии и бизнес към  Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще проведат поредица от срещи за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България.
     От 01 до 03 април в сградата на УНСС представители на  академичната общност в страната, правителствени организации и индустрията ще се срещнат с  представители на СОИС, за да обсъдят състоянието на националната инфраструктура за трансфер на технологии, в т.ч. функционирането на съответните центрове и проблемите и предизвикателствата пред управлението на интелектуалната собственост в академичните институции.
     Целта на мисията е въз основа на предварително предоставена от тях информация, международен експерт да изготви стратегия и препоръки, чрез които да бъде оптимизирана работата на тези центрове.

Обучителни видео клипове
Патентното ведомство предоставя на вниманието на потребителите първия от поредицата  обучителни видео клипове в областта на марките и дизайните, изготвен по Проекта за електронно обучение в рамките на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС). Записът предоставя информация за централизирания портал за класификация на стоки и услуги в областта на марките TMclass, който дава достъп не само до хармонизирана база данни, валидна в рамките на ЕС, но и до бази данни от цял свят. Този урок ще научи потребителите как да търсят конкретен термин в TMclass;   да създават, превеждат и валидират списък с термини;   да предлагат нови термини.
Можете да проследите видеото  тук.


Уважаеми потребители,
Патентно ведомство на Република България ви информира, че след успешната реализация на миграционните дейности и електронизацията на работните процеси, от днес е разширено портфолиото на електронния регистър portal.bpo.bg, където в активен режим вече е възможен директен свободен достъп до информация от Регистъра на новите сортове растения и породи животни, поддържан от ведомството. Услугата осигурява свободен достъп до информация по публикувани в Официалния бюлетин нови сортове растения и породи животни. Вярваме, че с реализацията сме дали възможност както за бърза и навременна информираност на потребителите за конкретни обекти, така и за извършване на комбинирани търсения по избрани критерии.

Уважаеми потребители,
На 14.09.2018г. успешно приключи софтуерната разработка по проекта за подобрения на фронт офиса (ECP2 – Major improvements to front office), изпълняван в рамките на сътрудничеството на Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. В рамките на проекта беше извършена основна технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни, изискващи регистрация  и 23 услуги, изискващи квалифициран електронен подпис по вече заявени марки и дизайни. В рамките на проекта бяха разработени и 6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните.  Обновената версия на фронт офиса е в реална експлоатация, а новите електронни услуги са:
 • Промяна на представител за марка;
 • Промяна на адрес за кореспонденция за марка;
 • Други искания за марки, включващи:
    -Представяне на пълномощно
    -Представяне на превод на документи (или доказателства)
    -Внасяне на допълнителни доказателства (или документи)
    -Отговор във връзка с установен формални нередности по заявка / опозиция /искане
    -Отговор/възражение/становище/споразумение по опозиция/предварителен отказ/жалба/искане
    -Искане за спиране/възобновяване на производство
    -Искане за оттегляне на опозицията
    -Искане за еднократно продължаване на срок
    -Искане за първо продължаване на срок за споразумение по опозиция
    -Искане за второ продължаване на срок за споразумение по опозиция
    -Искане за поправка на допусната от заявителя техническа грешка в заявка или искане
    -Искане за поправка на допусната от заявителя техническа грешка в регистър или защитен документ
    -Искане за поправка на допусната от Патентно ведомство техническа грешка
    -Искане за възстановяване на срок по марката
 • Промяна на представител за промишлен дизайн;
 • Промяна на адрес за кореспонденция за промишлен дизайн;
 • Други искания за промишлени дизайни, включващи:
    -Представяне на пълномощно
    -Искане за възстановяване на срок за подновяване
    -Искане за продължаване на срока за възражение срещу искане за заличаване
    -Искане за поправка на допусната от заявителя техническа грешка в регистър или защитен документ
    -Искане за поправка на допусната от Патентно ведомство техническа грешка

Уважаеми потребители,
На основание Заповед № 439 от 03.09.2018г. на Председателя на Патентното ведомство, считано от 10-ти септември 2018г. работното време за обслужване на клиенти в звеното по административно обслужване (регистратурата), касата и Централна Патентна Библиотека се променя както следва:
От 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. от понеделник до петък.


Във връзка с ограничения брой пощенски кутии в регистратурата на Патентното ведомство, както и невъзможността на ведомството да осигури кутии за всички желаещи, и с оглед недопускане поставянето на представителите по индустриална собственост в неравностойно положение при упражняването на правата им, на основание Заповед №434 от 03.09.2018г. на Председателя на Патентното ведомство, считано от 10-ти септември 2018г. се преустановява ползването на пощенски кутии в регистратурата на ведомството. 
Считано от 03.09.2018 г. кореспонденцията, която се намира в пощенските кутии незабавно се изпраща на адресатите на посочения от тях адрес за кореспонденция, а в случай че няма такъв, на адреса посочен в Регистъра на представителите по индустриална собственост, респ. търговския регистър.
 

ЗЛАТНА КНИГА

За поредна година като израз на оценка, почит и обществено признание към авторите на открития и на изобретения с високи научни и творчески постижения, Патентно ведомство на Република България очаква предложения за постиженията на изтъкнати изобретатели от различните организации, за вписване на техните имена в „Златната книга на откривателите и изобретателите”, учредена от 1981 г. Съгласно статута на Златната книга предложенията за вписвания се правят от университети, стопански, научни и обществени организации.
Във връзка с това, най-късно до 15.10.2018 г. се очакват предложения, придружени с подробни справки за постиженията на изтъкнати изобретатели на адрес: бул. Г. М. Димитров 52Б, София 1040 (за Златина Славчева – тел. 02/9701319, e-mail: ( zruicheva@bpo.bg)
Прецизирането и решението по предоставените предложения за вписване в Златната книга се извършва от специална комисия, назначена със заповед на Председателя на Патентното ведомство. Справка образец

Уважаеми потребители,

Уведомяваме нашите клиенти и заявители, че на посочения телефон не се извършват справки по подадени заявки или по предоставени административни услуги. Информация за административните услуги, извършвани от Патентно ведомство, включваща: попълването на исканията за тях, цената на услугите и размера на таксите, можете да получите на място в Регистратурата на Патентно ведомство или след подадено писмено искане на факс 02/ 8735 258 или на e-mail: services@bpo.bg.

На всякакви други запитвания, извън посочените по – горе ще бъде отговорено само в случай, че са подадени писмено или са поставени на място в Регистратурата.

 

Уважаеми потребители,
От 01.02.2018г. Патентно ведомство на Република България въвежда 6 нови безплатни електронни услуги, предназначени за настоящите и бъдещи представители по индустриална собственост и техните съдружия, а именно:
          -Искане за вписване на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна на име и/или адрес на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за включване в курс за обучение на представители по индустриална собственост
          -Искане за допускане до изпит за представител по индустриална собственост
Услугите ще са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството portal.bpo.bg и ще предоставят възможност за бързо и лесно подаване на съответните искания, като по този начин се улеснява и комуникацията между ведомството и заявителите на новите услуги.
Подадените искания трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), или в едномесечен срок от датата на заявяване, в Патентно ведомство трябва да бъде представен подписан оригинал на хартиен носител, при липса на електронен подпис.

Уважаеми потребители,
От 23.01.2018г. Патентно ведомство на Република България въвежда електронни регистри на представителите по индустриална собственост и техните сдружения. Регистрите са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството https://portal.bpo.bg и ще заместят до сега поддържания списък в PDF формат. 

От 01.02.2018г. предстои въвеждане и на 6 нови електронни услуги, предназначени за представителите по индустриална собственост.

Заедно с въвеждането на новите услуги, предстои въвеждане за всички услуги, изискващи електронен подпис, на изцяло обновена система за електронно подписване, отговаряща на изискванията на Регламент ЕС 910/2014. С оглед осигуряване на безпроблемен преход към новата система за електронно подписване от 01.02.2018г., умоляваме всички заинтересовани потребители до тази дата да тестват своите електронни подписи в тестовото приложение за електронно подписване. Подробни инструкции са прикачени там.


Уважаеми потребители,
Считано от 12.12.2017 година ВТОРНИК, е в сила нова Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на РБ, приета с ПМС №271 от 08.12.2017 година, обн. в ДВ брой 99/12.12.2017.

Изменение на Тарифата
ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЗА ПЛАТЕНИТЕ В ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ТАКСИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА И ТАРИФАТА, ФАКТУРИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ.


Уважаеми потребители,
Уведомяваме ви, че със Заповед № 647 от 05.12.2017г. и на основание чл.81, ал.1 от ЗПРПМ и чл.7, ал.2, т.16 от Устройствения правилник на Патентно ведомство са утвърдени образци на защитните документи, издавани  от Патентно ведомство на РБ. Информираме ви, че считано от 05.12.2017г. в защитните документи отпадат международно приетите кодове за означаване на библиографски данни, както и данните за представителя по индустриална собственост.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!

Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че считано от месец октомври 2017 г. Официалния бюлетин ще се издава само в електронен формат, два пъти месечно, както следва:
- на 15-то число от съответния месец, а когато това е почивен ден, бюлетинът се издава на следващия работен ден;
- в последния работен ден на месеца.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!
Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че брой № 9/2017 г. на Официалния бюлетин ще бъде публикуван на 26.09.2017 г.

 

Уважаеми  потребители,
Съгласно Заповед № 359/20.09.2016г. и Заповед № 457/23.11.2016г.  на председателя на Патентно ведомство, ви уведомяваме, че защитните документи, свързани с обектите на индустриалната собственост, които се издават  от Ведомството,  се получават както следва:
На ръка, в регистратурата:
- лично от заявителя/ притежателя;
- от представителя по индустриална собственост, ако има упълномощен такъв;
- от законния  представител на юридическото лице;
- срещу представяне на изрично пълномощно от по-горе изброените, ако не е нито един от тях;
По пощата :
- само при изрично писмено искане за изпращане по пощата с посочен точен адрес от заявителя/ притежателя, респективно представителя по индустриална собственост или управителя на юридическо лице.


Заповед на председателя на Патентното ведомство за прилагане на  чл. 81, ал 1 от ЗПРПМ и  във връзка чл.3, ал.2 и  чл.5, т.12 от Устройствения правилник на Ведомството.


Уведомяваме ви, че в раздел Законодателство е публикуван  Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост. Проектът е публикуван и в Портала за обществени консултации.  Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни, считано от датата на публикуването му.  С проекта можете да се запознаете тук

Внимание!

Патентното ведомство на Република България предупреждава за опити на юридически и физически лица да заблудят заявителите и притежателите на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост. Прочетете повече тук.Уведомяваме нашите  заявители и клиенти, че лимитът за получаване на съобщение по електронна поща с прикачен файл е 10 Mb. В тази връзка, и с цел успешно получаване на Вашата кореспонденция, Патентното ведомство Ви приканва  да не надвишавате този обем.


Уважаеми  потребители,
В изпълнение на решение №338/23.06.2017г. на Министерски съвет и с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, Патентно ведомство уведомява своите потребители, че следните 12 удостоверителни документа, не се изискват от заявителите на хартиен носител:
1.    Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;
2.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
3.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
4.    Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенция по вписванията;
5.    Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;
6.    Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
7.    Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
8.    Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите;
9.    Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
10.  Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;
11.  Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
12.  Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

Уважаеми  потребители,
От 04.07.2017г. в Патентно ведомство на Република България е внедрена нова версия на Портала за електронни услуги, която предлага допълнителни механизми за улесняване и ускоряване на комуникацията с гражданите и бизнеса и усъвършенствана система за електронните разплащания.
Най-важните нововъведения в новата версия на портала са:
  -Механизъм за изпращане на кореспонденция до заявителите по електронен път;
  -Механизъм за електронни съобщения (нотификации) за наличие на нова електронна кореспонденция нововъзникнали дължими такси, с директна връзка към усъвършенствания механизъм за електронни разплащания.
Повече информация можете да намерите тук.

ВАЖНО!
Уважаеми  потребители,

С оглед намаляване на административната тежест за потребителите, които ползват услугите на Ведомството, от 4 юли 2017г. е в сила новият Ценоразпис на услугите, предоставени на обществеността от Патентно ведомство на Република България (обн. в бр. 53 на ДВ от 4 юли 2017г.)
Ценоразписа можете да намерите  тук.


НОВИНИ
Информационен ден ОПИК
ESLogo                              IKLogo
Съобщение

от Патентно ведомство на Република България,

Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C02, “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  на 19.03.2019 г., oт 10.30 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 1, гр. София,  ул. ”Росарио” № 1, се проведе „Информационен ден“, на който беше представен проект  “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“.
На събитието д-р Давид Сукалински – Ръководител на проекта, представи целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта.
След  Информационния ден от 13:00 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 1, гр. София,  ул. ”Росарио” № 1, се проведе и Начална конференция по проекта, на която членове от екипа представиха етапите на изпълнение на проекта, предоставиха информация относно напредъка по изпълнението на заложените дейности  и постигнатите резултати, както и успешно реализираните дейности до момента.

Пат_2 Пат_5
 
Техническа визита на Службата на ЕС за интелектуална собственост ( СЕСИС) в Патентното ведомство
На 15 март Патентното ведомство на Република България посрещна делегация от СЕСИС за обмен на информация относно сътрудничество между Службата и националните ведомства на страните членки.
Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов прие Г-н Жоао Неграо – директор на дирекция Международно сътрудничество и правни дейности в СЕСИС, и обмени с него вижданията си по глобалните въпроси  на взаимното сътрудничество, както и очерта приоритетите на ПВ.
В приветственото слово от страна на Патентното ведомство (ПВ) беше изказана признателност за финансовата и технологична подкрепа, предоставяна от Службата, без които електронните услуги, които ПВ предоставя в интерес на потребителите, не биха били на нивото, очаквано от бизнеса.
С гордост беше споделено, че през изтеклата 2018г. Ведомството е реализирало успешно 31 дейности – поддръжка на вече съществуващи инструменти и бази данни, нови разработки и промоционални дейности.
Акцент се постави и върху новите проекти – „Сканиране и съхранение на досиета“ и „Инструмент за изготвяне на решение“, които ще продължат модернизирането на електронното обслужване в ПВ.

Г-н Жоао Неграо определи Патентното ведомство като един от най-активните във взаимното сътрудничество участници, което се оценява като доказателство за стратегическо мислене на ръководството му.
От името на  СЕСИС беше изказано и задоволство от присъдените на ПВ награди „Най-добра електронна услуга“ на „Годишни награди за държавните институции 2018 – добри примери“ и „Партньор в образованието“ на Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN-PEN International, които са плод на съвместни проекти между ПВ и СЕСИС.
Службата на ЕС за интелектуална собственост отправи и благодарност за креативността, проявена от Патентно ведомство, по време на проведените обществени консултации относно изготвянето на следващия Стратегически план на СЕСИС за периода 2020-2025.
IMG_0120_
 
Актуално Печат

Консултация относно CP10 - Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в интернет
Проектът за обща практика на проекта CP10 - „Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в интернет“ е предоставен за коментари.
Работната група CP10, съставена от представители на ведомствата за интелектуална собственост на страните – членки на ЕС, асоциациите на потребителите, Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO),
постигна значителен напредък в разработването на общата практика по време на заседанията си и на семинар, проведен през декември 2018 г., където участниците споделиха практики и експертни познания, за да установят общите принципи на практиката.
 В резултат на това първият проект на общата практика вече е достъпен на английски език за преглед и предложения.
EUIPO приветства Вашите коментари, които трябва да бъдат адресирани до Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите до 8 май 2019 г.
Проектът CP10 е част от европейските проекти за сътрудничество в рамките на ECP4 Споделени услуги и практики.

От 21-22 март EUIPO  е домакин на 14-та среща по въпросите на сътрудничеството.

Експерти от службите за интелектуална собственост на държавите-членки на ЕС, страните кандидатки, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), както и представители на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и асоциациите на потребителите ще се обединят, за да обсъдят и обсъдят последните развития в областта на сътрудничеството.

Темите ще включват актуална информация за изпълнението на настоящия стратегически план на EUIPO за 2020 г., консултациите относно стратегическия план 2025, европейското и международното сътрудничество и най-новите разработки по програмата за качество на продуктите и услугите.

Други въпроси в дневния ред ще включват актуализация на проектите и дейностите в областта на информационните технологии, Учебния портал на Академията на EUIPO и Обсерваторията, както и техническа сесия по Общите инструменти.

Срещите за връзка представляват официален форум за обсъждане на технически и експертни въпроси, включително подготвителната работа на европейските проекти за сътрудничество. Следователно това е важна стъпка към непрекъснатото развитие и устойчивост на мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN).

Патентното ведомство на Република България изпрати свои представители на срещата.


Повече европейски компании и  изобретатели са подали заявки за европейски патенти в ЕПВ през 2018 г.
Годишният доклад на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ за 2018 г. показва нарастване в заявките за патенти от страна на всички главни индустриални региони, но европейските компании си остават лидери на собствения пазар, като 47% от всички заявки произхождат от 38-те страни членки на Европейската патентна организация /ЕПО/. Азиатските компании /вкл. Китай, Япония и Южна Корея/ също показват ръст - 22.6% (в сравнение с 2017: 22.1%). САЩ остават лидер като страна заявител, с 25% от всички подадени искания за регистрация на патенти пред ЕПВ, следвани от Германия, Япония, Франция и Китай. През 2018 г. ЕПВ е публикувало 127 625 сертификата за европейски патентни (с 21% повече от 2017).
Текстът на съобщението, преведен на български език, можете да намерите тук, а за повече информация посетете: EPO Annual Report 2018
Допълнителна информация за работата на ЕПВ можете да получите от следните видеоматериали:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSTePTfo_QQ&feature=youtu.be – издаване на патенти в областта на дигиталните технологии
https://www.youtube.com/watch?v=Uk5U0haJNDA&feature=youtu.be – работата на ЕПВ с международни партньори
https://www.youtube.com/watch?v=6cQPz0w5SwY&feature=youtu.be – ЕПВ – организация, която работи в името на знанието
https://www.youtube.com/watch?v=n6rhCnMSZUM&feature=youtu.be – новата сграда на ЕПВ в ХагаНа 30 януари 2019 г. Република Мианмар прие нови закони в областта на търговските марки и дизайните
При дизайните промените касаят: определението за Новост, Правото на приоритет, Срока на защита, определението за Криминални нарушения.
Законът за търговските марки променя досегашната практика що се отнася до подаването на заявка за регистрация на марка /Първа при регистрация/, качествата за регистрация, езика на марката, правото на приоритет, срока на защита и др.

Албания се присъединява като 29-и член към Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация
Лисабонският Регистър към Световната организация за интелектуална собственост ( СОИС) уведоми  за депозирането от правителството на Република Албания на 8 февруари 2019 г. на неговия инструмент за присъединяване към Лисабонската спогодба за защита на наименованията за произход и тяхната международна регистрация („Лисабонска спогодба“).
По отношение на Албания разпоредбите на Лисабонската спогодба ще влязат в сила от 08/05/2019г.
Генералният директор на СОИС г-н Франсис Гъри получи инструмента за присъединяване от посланик Равеса Ллеши, постоянен представител на Албания към Службата на ООН и другите международни организации в Женева.

Стартира форумът BLOCKATHON за борба с фалшифицирането


Генералният директор на ГД "Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП“ в ЕК Лоури Еванс обяви стартирането на форума Blockathon за борба с фалшифицирането в заключителната си реч по повод Дните на индустрията в ЕС.

Създаването на този форум представлява продължение на дейностите, инициирани с цел укрепване на сигурността на веригите за доставки и борба с фалшификатите чрез прилагане на технологията blockchain

Blockathon има за цел да събере хора и организации с идеята да оформят и предоставят бъдещата инфраструктура за борба с фалшифицирането, базирана на технологията blockchain.

Целта на форума е да осигури структурирано сътрудничество между частни организации, правоприлагащи органи и граждани в подкрепа на идентифицирането на автентични и фалшиви стоки в цялата дистрибуторска верига - от производител до краен клиент. Наред с това платформата ще се съсредоточи върху изготвяне, определяне и изпълнение на пилотния проект и въвеждането на новото ниво на инфраструктура, която да се използва в борбата срещу фалшифицирането въз основа на blockchain.

Повече информация можете да намерите на www.blockathon.euСРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ ОТНОСНО АЛТЕРНАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ

Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ публикува „Сравнително проучване на конкретни случаи относно алтернативните системи за разрешаване на спорове във връзка с имена на домейни“ /‘Comparative Case Study on Alternative Resolution Systems for Domain Name Disputes’/.
Безспорно интернет осигури на собствениците на марки неподозиран досега достъп до пазари и потребители по целия свят, но също така създава риск те да станат жертва на нарушаване на правата им върху индустриалната собственост и на други видове измами. Марките са подложени на много нарушения в интернет, защото, наред с други причини, могат сравнително лесно да бъдат включени в име на домейн.
В края на 90-те години Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) създаде Единна политика за разрешаване на спорове във връзка с имена на домейни (ЕПРС) за разрешаването на спорове, произтичащи от регистрацията на имена на домейни в интернет, която се прилага за всички регистрации на gTLD / домейни от първо ниво с разширение .com, .info, .net и .org./
Настоящото проучване е възложено от Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост (Обсерваторията) към СЕСИС за сравнение на вероятния резултат от 10 избрани политики за разрешаване на спорове /ПРС/ (в това число ЕПРС) за 11 предварително определени сценария на случаи. Целта на проучването, проведено с данни от експерти от комисиите за съответните ПРС, е да се идентифицират ключови моменти на сходство и разлика във възможните резултати и да се сравнят и съпоставят ключовите характеристики на всяка ПРС, като например процедури, такси, продължителност и статистически данни за конкретните случаи.
Резултатите от това проучване следва да осигурят повече яснота за собствениците на права върху интелектуална собственост, заинтересованите страни по отношение на имената на домейни и създателите на политики.
Пълния текст на проучването можете да намерите
ТУК

До  всички заинтересовани лица, които работят в областта на индустриалната собственост:

Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание възможностите за онлайн обучения през м. февруари, предоставени от Академията към Службата по ЕС за интелектуална собственост /EUIPO/.
За повече информация, моля посетете следния
линк.

Награда Европейски изобретател'2019

Всяка година церемонията по връчването на наградите на финалистите със специален принос в областта на иновациите привлича огромно медийно внимание.
Церемонията тази година ще се състои на 20 юни 2019 г. във Виена.
Наградата Европейски изобретател се състои от пет категории: индустрия, изследвания, изобретатели от страни, които не са членки на Европейската патентна организация, Малки и средни предприятия и награда за цялостен принос.
Номинациите за тази година вече са приключени. Финалистите ще бъдат обявени през м. май. По традиция се обявяват трима финалисти във всяка категория. От тях се избира един победител.
Независимото жури се състои от водещи експерти, доказали се в области като интелектуалната собственост, бизнеса, науката, политиката, медиите и изследванията. През тази година председател на журито ще бъде г-жа Улрике Рабмер-Колер.


Кралство Moнaко се присъедини към TMview
На 28 януари 2019 г. ведомството по индустриална собственост на Агенцията за бизнес развитие (MCIPO) на Монако направи достъпни своите търговски марки и дизайни в системата за търсене на бази данни TMview.
С присъединяването на MCIPO, TMview вече съдържа данни от 69 офиса. 
С добавянето на над 16.000 търговски марки от MCIPO, TMview вече предоставя информация за и достъп до около 52,6 млн. търговски марки по света.
От стартирането на TMview на 13 April 2010 г. досега, търсачката е била използвана за над 51,2 млн. сърча от 166 различни страни, като Испания, Китай и Германия са сред най-честите ползватели.
Присъединяването на Офиса по индустриална собственост на Монако е конкретен резултат от програмата за международно сътрудничество, управлявана от Службата на ЕС за интелектуална собственост /EUIPO/ в сътрудничество с международните й партньори.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.orgБруней Даруссалам се присъедини към TMview и DesignView
На 23 January 2019 г. ведомството по интелектуална собственост на Бруней (BruIPO) направи достъпни своите търговски марки и дизайни в системите за търсене на бази данни TMview и DesignView.
С присъединяването на BruIPO,  двата инструмента вече съдържат данни от 68 офиса по интелектуална собственост от цял свят.
С добавянето на над 46.000 търговски марки от BruIPO, TMview вече предоставя информация и достъп до над 52,5 млн. търговски марки по света. DesignView от своя страна съдържа над 14,4 млн. дизайна, 190 от които са предоставени от ведомството по ИС на Бруней.
От стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега, търсачката е била използвана за над 51,2 млн. сърча от 166 различни страни, като Испания, Китай и Германия са сред най-честите ползватели.
Колкото до DesignView, тя е активна от 19 ноември 2012 г. и оттогава е била използвана за над 4,4 млн. търсения от 163 държави, като най-често се използва във Великобритания, Германия и Китай.
Присъединяването на Офиса на Бруней към TMview и Designview е конкретен резултат от програмата IP Key South East Asiа, която се ръководи от ЕК и се осъществява от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org и www.ipkey.eu
Онлайн курс за предварителния изпит за европейски патентни представители
Все още можете да се запишете за онлайн курса в подготовка на предварителния изпит за европейски патентни представители –(EQE).
Eвропейският изпит за квалификация (EQE) проверява знанията на кандидатите и способността им да бъдат патентни представители в съдебни заседания пред Европейското патентно ведомство. Курсът се предлага от Европейската патентна академия и съдържа 800 страници тренировъчен материал, викторини и сесии във виртуална класна стая по различни теми. Участниците ще могат да задават въпроси към европейски преподаватели посредством дискусионния форум и да си взаимодействат посредством виртуалните класни стаи.
Краен срок за регистрация: 25 януари 2019 г.
За повече информация натиснете
ТУК


ЕК публикува „Списък на наблюдавани източници на фалшификати и пиратство“


Списъкът (Counterfeit and Piracy Watch List) предоставя имена на онлайн и конвенционални търговски обекти на стоки и услуги, със седалища извън ЕС, чиято дейност е свързана с разпространяване на фалшиви или пиратски стоки и услуги и получаване на доходи от тази дейност.
Целта на Списъка е да насърчи засегнатите оператори и притежатели на марки на стоки и услуги да търсят правата си, а правителствата и местните власти да предприемат мерки за намаляване на случаите на нарушения на правата на интелектуална собственост на пазарите си.
Документът съдържа информация в четири области:
- имена на уебсайтове, предлагащи защитено с авторски права съдържание;
- платформи за електронна търговия;
- онлайн аптеки и доставчици на услуги, извършващи търговия с лекарства;
- имена на магазини като физически/ конвенционални търговски обекти
Списъкът с наблюдаваните обекти е изготвен след публично допитване, проведено между 8 февруари и 19 април 2018 г. Главните критерии за подбор на включените в списъка обекти са били големият международен обхват на дейността или регионалната популярност и големият обем на продажбите.
Списъкът ще стане важна част при бъдещите търговски отношения на ЕС с потенциалните му партньори, като Европейската комисия планира редовното му актуализиране и постоянно наблюдение за предприети мерки по отношение на изброените обекти.
Петра Херкул /Petra Herkul/, председател на Екипа за борба с фалшификатите и паралелната търгови, споделя: „Европейската асоциация MARQUES, която представлява интересите на притежателите на марки, е против посочването с пръст и заклеймяването. Независимо от това обаче, Списъкът е резултат от консултации, проведени със заинтересованите страни и използването на различни други източници, като напр. проучвания, проведени от Службата на ЕС за интелектуална собственост, решения на национални съдилища и др.“
Пълният текст на Списъка можете да намерите тук

Малките пощенски пратки много често съдържат фалшиви стоки
 
Европейската Обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната собственост /Обсерваторията/ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ продължават да проучват различни аспекти на световната търговия с фалшиви и пиратски стоки и свързаните с нея икономически проблеми. Основната цел на проучването е да даде количествена оценка на търговията с фалшиви стоки, като определи нейния дял и обхват, както и тенденциите в развитието й. Докладът показва нарастване на търговията с фалшиви изделия чрез малки пощенски или куриерски пратки, трудни за проследяване от митническите власти.
Проучването изследва нарушенията на авторското право, търговската марка, правата върху регистрирания дизайн и патентите, но не обхваща нарушенията върху неосезаемите активи /напр. пиратството в интернет/. Изследването е продължение на цялостен преглед на търговията с пиратски стоки, публикуван от ОИСР през 2008 г. Основните заключения на новото проучване са следните:
-          През наблюдавания период почти 63% от заловените пиратски стоки от митниците са в малки пакети, съдържащи до 10 артикула;
-          84% от дела на пратките на пиратски стоки принадлежат на изделия на обувната промишленост, 77% е делът на продукти на оптиката /предимно слънчеви очила/, фотографската индустрия и медицинското оборудване; 66% са от областта на информационните и комуникационните технологии;
-          Над 63% от заловените фалшиви часовници, кожени изделия /чанти/ и бижута са били в пощенски/куриерски пратки
-          Между 2011 г. и 2013 г. 63% от всички пратки по света, съдържащи фалшиви изделия, са били изпратени по поща/куриер
-          Според проучване на ЕК, 76% от фалшивите стоки, навлезли на територията на ЕС през 2017 г., са получени чрез куриерски или малки пощенски пратки.

Първата европейска заявка за патент е публикувана преди 40 г.
 
На 20 декември 1978 г. Европейското патентно ведомство /EПВ/ публикува своята първа заявка за патент под номер ЕP 000 000 1, подадена от Европейската общност за атомна енергия /Евратом/ за изобретението „Термопомпа“. Самият патент е издаден на 7 януари 1981 г.
ЕP 000 000 1 е първата от 112 заявки, публикувани на този ден. Сред останалите 111 могат да се видят „Комбинирана заключалка“ (EP 0 000 003), „Подемно устройство“ (EP 0 000 008)  и „Метод за производство на аминоформалдехидни смоли“ (EP 0 000 096). Едни от първите заявители са от Люксембург, Швеция, Великобритания, Япония, САЩ и др.
През изминалите 40 г. ЕПВ е публикувало над 3,4 млн. заявки и е издало над 1,7 милиона удостоверения за патент. От тези документи читателят добива представа за цялостния процес на развитие на технологиите през този период и за последните завоевания във всички сфери на техниката.


ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО В ПОДКРЕПА НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС
В продължение на проведената на 29 ноември 2018 г. среща „IPforBusiness Training“, организирана от ГИС-ТрансферЦентър съвместно с Българско патентно ведомство, Enterprise Europe Network, European IPR Helpdesk и European Patent Academy, Патентното ведомство предоставя безвъзмездно обучителни материали с практическа насоченост за представителите на малкия и среден бизнес.
Рекламните материали са изработени от European IPR Helpdesk по проект Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации, финансиран от Европейската комисия.
Your Guide to IP in Europe дава основни познания за обектите на интелектуалната собственост– марки, дизайни, патенти, полезни модели, търговски тайни, авторски права, географски означения и др., както и за начините за тяхната закрила.
В изданието Your Guide to IP and Contracts на достъпен за крайните потребители език се предоставят практически съвети относно договори, включващи права над обекти на интелектуалната собственост, в т.ч. лицензионни споразумения, договори за трансфер на технологии, договори, чиито предмет са научноизследователска и развойна дейност и др., както и договори, съдържащи клаузи, свързани с интелектуалната собственост – за франчайз, joint ventures и др.
Брошурата Your Guide to IP Commercialisation дава идеи за пътищата и начините, по които обекти на интелектуалната собственост, притежавани от малките и средни предприятия, могат да се превърнат в източник на доходи за притежателите си.
Материалите са налични в Регистратурата на Патентното ведомство и са безплатни за потребителите.

IPR_Helpdesk_brochures

Раздадоха наградите за иновативни дизайни „DESIGNEUROPA 2018“
  На 27 ноември 2018 г. в емблематичния POLIN Conference Centre във Варшава се състоя церемонията DesignEuropa Awards, организирана от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).
  Осемте финалисти - притежатели на регистрирани дизайни на Общността (RCD),  се състезаваха в две категории - Индустрия и Малки и стартиращи предприятия.
  Победител в категория Индустрия стана иновативният дизайн на апарат за ангиографски изследвания - Фено-роботизирана C-ръчна ангиографска система ARTIS, с автори на дизайна Надя Рот и Тобиас Рийс, и притежател Siemens Healthcare GmbH.
  В категория Малки и стартиращи предприятия най-много гласове получи Air.Go.2.0 автоматизирана система за самостоятелно чекиране на багаж на летищата с автор на дизайна Сара Клеменс. Дизайнът се притежава от Marcus Pedersen ApS /Дания/.
  Наградата за цялостен принос получи Хартмут Еслингер /Германия/, известен с характерната визия на множество апарати и уреди, както и със съвместната си дейност със Стив Джобс и Apple.
  Повече информация можете да намерите на: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-home
DESIGNEUROPA_2018_1
DESIGNEUROPA_2018_2

Създаване на собствена Марка и Дизайн на Европейския съюз

 На 30.11.2018г., в сградата на Патентно ведомство на Република България се проведе еднодневен семинар със студенти по право, V курс, в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на тема: „Създаване на собствена Марка и Дизайн на Европейския съюз.“. Събитието беше официално открито от заместник- председателя на Патентно ведомство на Република България д-р Офелия Киркорян-Цонкова, която приветства участниците в семинара и изрази задоволството си от възможността Патентно ведомство да допринесе за повишаване знанията на бъдещите юрист в областта на марките и дизайните в практически аспект.
 Събитието се проведе в изпълнение на Договора за сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България. По време на събитието беше представена актуална информация относно търговските марки и промишления дизайн, особеностите на административнонаказателната отговорност във връзка с тези обекти, както и демонстрации на електронните услуги, като се наблегна на успешно приключилата софтуерна разработка по подобренията по фронт офис системата на Ведомството.


Патентно ведомство успешно внедри Система за управление на качеството – БДС ISO 9001:2015
    Патентно ведомство на Република България приключи внедряването на Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001 (2015). Окончателният външен одит се проведе на 15-16 октомври 2018 г.
    Системата за управление на качеството е внедрена успешно, разработена е съгласно изискванията на Международния стандарт за качество ISO 9001. Тя обхваща всички процеси и дейности, оказващи влияние върху качеството на административното обслужване в администрацията на Патентно ведомство на Република България, както и създаване на увереност във всички заинтересовани страни, че ще им бъдат предоставяни услуги, съобразени с техните нужди и очаквания.
    Политиката по управление на качеството очертава рамката на общите стратегически цели на администрацията на Патентно ведомство на Република България и ангажимента й за непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на качеството.
    Внедряването на Системата за управление на качеството е част от Договора за сътрудничество между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, а именно - „ECP5 Подкрепа за  внедряване на Системи за управление на ведомствата по интелектуална собственост”.
    За бързото и ефективно внедряване спомогна отличното сътрудничество и  обмен на знания и опит, поддържани по време на процеса по внедряване, между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Резултатите и извлечените поуки ще бъдат от полза и за останалата част от националните ведомства, участващи в проекта.


Certification_ISO_9001-2015_BG


Кралство Нидерландия се присъедини към Женевския акт на Хагската спогодба
На 18 септември 2018 г. правителството на Кралство Нидерландия депозира своя инструмент за присъединяване към Женевския акт на Хагската спогодба, която управлява система за международна регистрация на промишлени дизайни. Женевският акт на Хагската спогодба е приет на 2 юли 1999 г.


Коста Рика се присъедини към TMview и DesignView
От 22 октомври 2018 г. Националният регистър на Република Коста Рика /RNPCR/ направи достъпни своите търговски марки и дизайни в системите за търсене на бази данни TMview и DesignView.
С включването на RNPCR, двата инструмента вече съдържат данни от 68 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 275 000 търговски марки от страна на Националния регистър на Коста Рика, TMview вече предоставя информация и достъп до над 51,9 млн. търговски марки по света. DesignView, от своя страна, съдържа повече от 14,1 млн. дизайна, в това число над 1700 от RNPCR.
От стартирането на TMView на 13 април 2010 г., досега е била използвана за над 47,4 млн. търсения от 166 различни страни по света, като Испания, Китай и Германия  са сред най-честите ползватели. Колкото до търсачката DesignView, тя стартира на 19 ноември 2012 г. и оттогава е била използвана за над 4 млн. търсения на дизайни от 163 различни държави, като най-често се използва в Обединеното Кралство, Германия и Китай.
Присъединяването на Националния регистър на Коста Рика се дължи на програмата IP Key Latin America, която се ръководи от ЕК и се осъществява от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).
Повече информация можете да намерите на http://www.tmdn.org/ и http://www.ipkey.eu/

Трима нови заместник-председатели на Европейското патентно ведомство

На 11 октомври 2018 г. в Мюнхен се проведе 157-мата среща на Административния съвет на Европейската патентна организация, където от Патентното ведомство на Република България участие взеха председателя д-р Петко Николов и заместник-председателя д-р Офелия Киркорян-Цонкова.
Делегати от 38-те страни-членки избраха заместник-председателите на Европейското патентно ведомство - г-н Стефан Роуан (Великобритания), г-н Кристоф Ернст (Германия) и г-жа Нели Симон (Австрия). Те ще встъпят в длъжност от 1 януари 2019 г. с 5-годишен мандат.
 
Г-н Стефан Роуан
ще оглави Главна дирекция „Процедура по  издаване на патенти“, като наследява поста от г-н Алберто Касадо Сервиньо. В момента г-н Роуан е директор на дирекция „Патенти, търговски марки, дизайни и трибунали“ във ведомство за интелектуална собственост на Великобритания. На новия пост той ще отговаря за цялостния процес на издаване на патенти – търсения, експертиза, публикации, опозиция, всички въпроси, свързани с формални изисквания, както и предоставяне на помощ на вътрешни и външни потребители.
 
Г-н Кристоф Ернст, който в момента е ръководител на дирекция в  Министерството на правосъдието и защитата на потребителите  на Германия,  ще бъде новият заместник-председател на ЕПВ, който ще ръководи Главна дирекция „Правни и международни дейности“ на Европейското патентно ведомство, наследявайки своя сънародник Раймунд Луц.  Задълженията му ще обхващат европейското и международно сътрудничество, патентното право, съдебните услуги, патентната информация и Европейската патентна академия.
 
Г-жа Нели Симон е началник на Кабинета  и изпълняващ длъжността директор на Академията на СЕСИС, а от 1 януари 2019 г. ще поеме ръководството на Главна дирекция „Корпоративни услуги“ на ЕПВ, оглавявана към момента от Желко Топич от Хърватия. Под ръководството на г-жа Симон ще бъдат въпросите, свързани с човешките ресурси, управлението на информацията, финансите, администрацията и обществените поръчки, както и услугите за поддръжка.

Обявиха финалистите за наградите за иновации в областта на дизайните „DESIGNEUROPA 2018“ и за цялостен принос в областта на изобретенията

Осем на брой са финалистите в двете категории за иновативен дизайн DesignEuropa 2018, организиран от Службата на ЕС по интелектуална собственост (EUIPO). Те са в категориите „Индустрия“ и „Малки и развиващи се предприятия“. Победителите в тях ще бъдат обявени на церемонията по награждаването, която ще се състои на 27 ноември 2018г. в POLIN Conference Centre в гр. Варшава, Полша.
Третата категория е Награда за цялостен принос, която тази година ще отиде при Хартмут Еслингер, известен със съвместната си дейност със Стив Джобс и Apple.

Финалисти в категория Индустрия са:
- Фено-роботизирана C-ръчна ангиографска система ARTIS
- Модулна външна мебел Docks
- Умен видео звънец за входна врата
- Сгъващ се радиатор „Оригами“

В категория Малки и стартиращи предприятия финалистите са:
- Air.Go.2.0 автоматизирана система за приемане на багаж при чекиране на летището
- Система за изследване на млечни жлези в домашни условия, която улавя температурните промени в тъканите - в подкрепа на борбата с рака на гърдата
- Заключалка за паркиране на велосипед
- Стол от филц Nico, изработен от 70% рециклирани пластмасови бутилки, който се адаптира към формата на тялото

Дизайните на финалистите можете да видите  тук  

ОТКРИВАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ЗЛОВРЕДЕН СОФТУЕР В ИЗБРАНИ УЕБСАЙТОВЕ, ЗА КОИТО ИМА ПОДОЗРЕНИЯ, ЧЕ НАРУШАВАТ АВТОРСКОТО ПРАВО

От години разпространяването на заразяване със зловреден софтуер и други видове потенциално нежелани програми (англ.: PUPs) е от ключово значение във връзка с финансирането на дейности в интернет, за които има подозрения, че нарушават авторското право. В изследването на това проучване Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) се зае със сложната задача да открие и документира примери за зловреден софтуер и потенциално нежелани програми, на които потребителят на интернет би могъл да попадне, осъществявайки достъп до популярни пиратски филми, музика, видеоигри и телевизионни заглавия.
Изследването e извършено на няколко етапа в тясно сътрудничество с Европейския център за борба с киберпрестъпността (EC3) в Европол.
Проучването съдържа преглед на най-актуалните примери за зловреден софтуер и потенциално нежелани програми (англ.: PUPs), които се намират в уебсайтове, за които има подозрения, че нарушават авторското право. Тези програми използват измамни техники и социално инженерство, като например празни инсталационни файлове на игри и привидно „полезен“ софтуер, за да заблуждават крайните потребители да разкриват чувствителна информация за себе си.
Подробна информация за цялото изследване на EUIPO можете да видите ТУК 


Номинации „Европейски изобретател 2019“

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ вече започна да приема кандидатури за най-добро изобретение, което ще бъде отличено през следващата година.
ЕПВ кани всички заинтересовани лица да изпращат своите номинации.
Кратко видео можете да намерите ТУК


Международна конференция „Интелектуалната собственост днес и утре“, под егидата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 16 март 2018 г.
Кратко видео относно конференцията можете да намерите тук.

Патентно ведомство на Република България с радост ви съобщава за следните промени:
  
• Присъединяването на Националната дирекция за индустриална собственост към Министерството на индустрията, енергетиката и минното дело на Уругвай към TMclass, TMview и DSview.
• Присъединяването на Националния регистров център на Ел Салвадор към TMclass. • Присъединяването на Главната дирекция за интелектуална собственост на Хондурас към DSview.
• Присъединяването на Националния регистър на Република Коста Рика към TMclass.

Образователна програма по марки и дизайни
Службата на Европейския съюз стартира първа по рода си образователна програма за марки и дизайни от септември 2018 г.
Преподавателите са изцяло от СЕСИС, а работният език е английски.
Свободните места са 100.
Краен срок за регистрация е 30 юни 2018 г.
За информация и регистрация посетете https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep

Защити интелектуалната си собственост добре, за да можеш да я споделиш със света!
Вижте едно интересно клипче в YouTube, изработено с подкрепата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /EUIPO/.
https://youtu.be/8Xu5F9ky5lc

Награди DESIGNEUROPA 2018
Срокът за кандидатстване и номинации е до 15 май 2018 г.
Церемонията по награждаването тази година ще се състои на 27 ноември в емблематичния POLIN Conference Centre в гр. Варшава, Полша.
В конкурса могат да участват физически и юридически лица и институции от всякаква националност, индивидуално или в екип. Условието е да притежават регистриран и валиден дизайн на Общността /valid RCD/.
Журито е съставено от именити експерти от областта на промишления дизайн, бизнеса и защитата на интелектуалната собственост.
Всеки може да номинира любим дизайн или дизайнер в три категории, като попълни съответен формуляр. Категориите са:
• Индустриални награди
• Награда за малки и стартиращи предприятия
• Награда за цялостно творчество
За повече информация посетете www.designeuropaawards.eu

Международна конференция „Образование и бизнес: Региони” – Патентно ведомство е институционален партньор на събитието
10 май 2018 г., София
Хотел Маринела
Зала София-1
16:00-17:30

Кратко видео относно конференцията можете да намерите тук.

Патентно ведомство на Република България с радост ви съобщава за следните промени:
  
• Присъединяването на Националната дирекция за индустриална собственост към Министерството на индустрията, енергетиката и минното дело на Уругвай към TMclass, TMview и DSview.
• Присъединяването на Националния регистров център на Ел Салвадор към TMclass. • Присъединяването на Главната дирекция за интелектуална собственост на Хондурас към DSview.
• Присъединяването на Националния регистър на Република Коста Рика към TMclass.

Образователна програма по марки и дизайни
Службата на Европейския съюз стартира първа по рода си образователна програма за марки и дизайни от септември 2018 г.
Преподавателите са изцяло от СЕСИС, а работният език е английски.
Свободните места са 100.
Краен срок за регистрация е 30 юни 2018 г.
За информация и регистрация посетете https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep

Защити интелектуалната си собственост добре, за да можеш да я споделиш със света!
Вижте едно интересно клипче в YouTube, изработено с подкрепата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /EUIPO/.
https://youtu.be/8Xu5F9ky5lc

Награди DESIGNEUROPA 2018
Срокът за кандидатстване и номинации е до 15 май 2018 г.
Церемонията по награждаването тази година ще се състои на 27 ноември в емблематичния POLIN Conference Centre в гр. Варшава, Полша.
В конкурса могат да участват физически и юридически лица и институции от всякаква националност, индивидуално или в екип. Условието е да притежават регистриран и валиден дизайн на Общността /valid RCD/.
Журито е съставено от именити експерти от областта на промишления дизайн, бизнеса и защитата на интелектуалната собственост.
Всеки може да номинира любим дизайн или дизайнер в три категории, като попълни съответен формуляр. Категориите са:
• Индустриални награди
• Награда за малки и стартиращи предприятия
• Награда за цялостно творчество
За повече информация посетете www.designeuropaawards.eu

Международна конференция „Образование и бизнес: Региони” – Патентно ведомство е институционален партньор на събитието
10 май 2018 г., София
Хотел Маринела
Зала София-1
16:00-17:30

Световната практика показва, че единственият начин за хармонично развитие на регионите е сътрудничеството на местния бизнес с общините и образователните институции.
През 2018 г. конференцията „Образование и бизнес“, организирана от националния ТВ канал Bulgaria ON AIR си поставя за цел:
–Да фокусира вниманието на институциите, общините и бизнеса върху превръщане на образованието в акселератор за икономически растеж на страната и най-вече регионите;
–Да привлече вниманието на бизнеса, научните и образователните институции върху високата добавена стойност от сътрудничеството и инвестициите в регионите за създаване на по-добър бизнес климат;
–Да дискутира влиянието на дигиталните и иновативни технологии върху управлението и развитието на знанието в регионите в посока по-добър живот.
Част от лекторите на конференцията са проф. Николай Овчаров, Денис Кнобел, посланик на Швейцария, Стефан Стоянов, зам.-кмет на Пловдив, доц. Георги Рачев, Енчо Керязов /видео обръщение/ и др.

Европейски изобретател ’2018
На 24 април 2018 г. Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ обяви имената на 15-те изобретатели, номинирани за наградата Европейски изобретател ’2018. Това бележи началото на интензивна кампания, която цели да представи не само тези забележителни учени, но също така да осветли начина, по който изобретенията и патентната система допринасят за икономиката на Европа и за благосъстоянието на нейните граждани.
Всяка година церемонията по награждаването привлича огромно медийно внимание както в рамките на Европа, така и извън нея, което от своя страна допринася за изграждането на престижа на ЕПВ и представя неговата позитивна роля в обществото, посредством значимата дейност, която упражнява.
Церемонията ще се състои на 7 юни 2018 г. в Париж.
Повече информация е достъпна на European Inventor Award 2018
Профилите на 15-те финалисти може да видите на Profiles

Ислямска Република Афганистан се присъедини към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките
На 26 март 2018 г. Ислямска Република Афганистан депозира своя инструмент за присъединяване към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, приет в Мадрид на 27 юни 1989 г. /Мадридски протокол (1989)/, в изменението му от 3 октомври 2006 г. и от 12 ноември 2007 г.
Мадридският протокол (1989) ще влезе в сила по отношение на Ислямска Република Афганистан на 26 юни 2018 г.

Кралство Камбоджа се присъедини към Женевския акт на Лисабонската спогодба
На 9 март 2018 г. правителството на Кралство Камбоджа депозира своя инструмент за присъединяване към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания, приет на 20 май 2015 г., според който Кралство Камбоджа желае да получи индивидуална такса за покриване на своя разход за разглеждане по същество на всяка международна регистрация.

ЕПА предлага дистанционен курс на обучение в областта на патентите
Европейската патентна академия организира от 4 юни до 27 юли 2018 г. дистанционния обучителен курс OD39-2018 "Анализ на новост и иновативна стъпка при заявките за патенти" - "Assessing novelty and inventive step of patent applications".
Подробности за курса и как да се регистрирате можете да намерите ТУК.
Кодът за онлайн регистрацията е: OD39bb2018.
Регистрацията вече е отворена, като срокът за регистриране е до 15 май 2018 г.

СЕСИС ще проведе курс по интелектуална собственост за юридически сътрудници
Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ в гр. Аликанте, Испания, организира тридневен курс за обучение на юридически сътрудници от 18 до 20 април 2018 г.
Програмата на курса е специално разработена за помощници на адвокати, с цели да предостави по-задълбочени знания по процедурите на Европейския съюз за регистрация на търговски марки и дизайни и необходимите стъпки, които трябва да се предприемат при подаване на документи пред СЕСИС.
За участие в курса няма предвидена такса, участниците заплащат само пътните разходи и разходите за настаняване.
Повече информация – линк за регистрация и подробности за програмата на обучението - можете да намерите на портала на Академията на СЕСИС:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1524002400#event_788

Ново изследване "Търговията с фалшификати и свободните търговски зони"
На уеб сайта на Европейската Обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост е публикувано е ново изследване на Службата на ЕС за интелекутална собственост /СЕСИС/ и Oрганизацията за икономическо развитие и сътрудничество - ОИРС.
Повече подробности можете да намерите ТУК.

Черна гора се присъедини към TMview
От 12 март 2018 г. Ведомството по интелектуална собственост на Черна гора /IPOM/ направи достъпни своите търговски марки в системата за търсене на база данни TMview.
Присъединяването на ведомството се дължи на Международната програма за сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори.
С включването на IPOM, TMview вече съдържа данни от 63 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 15 000 търговски марки от страна на Ведомството по интелектуална собственост на Черна гора, TMview вече предоставя информация и достъп до над 48,4 млн. търговски марки по света.
От стартирането на търсачката на 13 април 2010 г., досега е била използвана за над 39,8 млн. търсения от 157 различни страни по света, като Испания, Германия и Италия са сред най-честите ползватели
Повече информация можете да намерите ТУК

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗХОДИ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ПИС В СЕКТОРИТЕ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ И АКУМУЛАТОРИ
Дванадесетото поредно икономическо проучване на СЕСИС, публикувано на 21 февруари 2018г. на уеб страницата на Европейската Обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, разглежда икономически показатели при производството на автомобилни гуми и акумулатори.
 Докладът показва, че 2,2 млрд.евро, съответстващи на 7,5% от продажбите в сектора в ЕС, всяка година са загубени, поради наличието на имитиращи продукти. Фалшификатите на акумулатори, които могат да се намерят на европейските пазари сред легалните изделия, възлизат на 180 млн. евро ежегодно. Това съответства на 1,8% от продажбите в сектора. Фалшивите акумулатори главно ощетяват автомобилния сектор, но също се намират и в сектора за производство на мобилни телефони.
Посочените цифри, превърнати в загубени работни места в двата сектора, възлизат на 8400 бр., тъй като легалните производители наемат по-малко работници, поради намалената реализация на тяхната продукция. Тоталната загуба на държавни данъци,  в резулатта на контрафакциите на автомобилни гуми и акумулатори в ЕС, възлиза на 340 млн евро.
Резюме на български език на икономическото изследване намерете тук:

Учебно посещение в сграда на ЕПВ в Хага - присъединете се към нас!
Използвайте възможността да участвате в еднодневното учебно посещение в Европейското патентно ведомство в Хага на 20 март 2018 г. – ще се запознаете с работата на ведомството от първа ръка!
Срок за регистрация: 6 март 2018
Taргет група: студенти от всички специалности от европейски университети и изследователски центрове, възпитатели, ръководители и други заинтересовани лица. Повече информация и регистрация
Допълнителни дати за учебни посещения през 2018:
Mюнхен 21 юни 2018 (срок за регистрация: 7 юни 2018)
Mюнхен 11 октомври 2018 (срок за регистрация: 27 септември 2018)
За повече въпроси:
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Вече са достъпни онлайн три записани уебинара на страницата на електронния образователен център на Европейската патентна академия 
Новите записи на уебинарите се предлагат безплатно и могат да бъдат гледани по всяко време:
Селекция изобретения - правилата на играта (техническа област: химия и науките за живота)
Изменения и не проучвани предмет-значение (техническа област: всички технически области, с акцент върху механичните и химическите сфери)
CII – осигуряването на информация е ключът, а не бариерата, за способността на патентоване (техническа област: всички ICT сфери, науките за живота, потребителските технологии)
NB: Регистрацията за Експертизата е от значение 2018 вече е отворена

Научете повече

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) създаде Портал за „прозрачност“

Основната цел на портала е да предоставя на ползвателите бързо  и по възможно най-лесния начин информация за EUIPO като организация, за нейните правила, влияние  в обществото, обхват на дейност.  Той ще допринесе за издигане на репутацията на Службата като прозрачна и устойчива организация.
В Портала са включени дейности и документи от практическо значение, както и организационна, правна и статистическа информация. Могат да бъдат намерени доклади по различни теми, както и линкове към официалния регистър на документите. Тази информация ще бъде интересна за специалистите, работещи в областта на закрилата на правата върху интелектуалната собственост.
За всички, които се интересуват, електронният адрес на Портала е: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Поглед на 360° върху управлението на ИС!
Това е вашият шанс да се научите ефективно да дефинирате и изпълнявате концепции по интелектуална собственост (ИС) във вашата компания. Предлагаме ви 3 серии от сесии във виртуална класна стая по управление на ИС (IP – intellectual property) по следните теми:
•    Стратегия на ИС (регистрация)
•    Иновация, оценка и защита (юни 2018)
•    ИС - извличане на стойност и комерсиализация (октомври 2018)
Първата сесия по IP стратегия започва на 1 март 2018 г. Състои се от 5 едночасови онлайн сесии, които покриват основни мениджърски принципи и как да ти прилагаме в стратегическото управление на активите на ИС.
Tемите включват:
•    IP стратегия в основата на бизнес стратегия (част I и II)
•    създаване на IP стратегии за генериране на стойност
•    IP стратегии за извличане на стойност
•    Иновации по отношение на околната среда и факторите, оказващи влияние
Краен срок за регистрация: 26 февруари 2018
За повече информация натиснете ТУК

Онлайн курс за предварителния изпит за европейски патентни представители
Все още можете да се запишете за онлайн курса в подготовка на предварителния изпит за европейски патентни представители –(EQE).
Eвропейският изпит за квалификация (EQE) проверява знанията на кандидатите и способността им да бъдат патентни представители в съдебни заседания пред Европейското патентно ведомство. Курсът се предлага от Европейската патентна академия и съдържа 800 страници тренировъчен материал, викторини и сесии във виртуална класна стая по различни теми. Участниците ще могат да задават въпроси към европейски преподаватели посредством дискусионния форум и да си взаимодействат посредством виртуалните класни стаи.
Краен срок за регистрация: 26 януари 2018 г.
За повече информация натиснете ТУК

Европейското патентно ведомство (EPO) предлага през 2018 г. стажове за патентни специалисти
Практически стаж – работа с патентните оценители на ведомството.
Период: от 15 до 31 октомври 2018
Европейско патентно ведомство, гр. Мюнхен, Германия
Стажът ще бъде в дирекцията на ведомството, отговорна за целия процес по обследване, разглеждане на патенти и патентна опозиция. Ще имате възможността да работите по истински казуси от настоящата практика на ведомството и да правите предварителни проучвания. Всеки стажант ще бъде ръководен от един или двама патентни оценители, които ще предоставят информация стъпка по стъпка за цялостния процес по предоставяне на патенти.
Стажът е безплатен, но разходите за хотел, път и храна са за сметка на участниците.
Срок за подаване на заявки за участие: 31 януари 2018 г.
 За повече информация натиснете ТУК

Конференция „Проучванията са от значение“ - 2018

Защо да изберете „Проучванията са от значение“ -  на 23 - 25 април в Хага в ежегодното събитие на Европейското патентно ведомство, специално проектирано за професионалисти в сферата на проучването на патенти!
„Проучванията са от значение“ е уникално двудневно събитие, което предлага на търсачите на патенти ненадминат поглед зад кулисите на ЕПВ. Участниците ще могат да присъстват на лекции и упражнения за техники и стратегии на търсене, използвани от експертите на ЕПВ.
За повече информация, вижте ТУК.
Краен срок за регистрация: 16 март 2018
Регистрирайте се тук
 
Европейското патентно ведомство (EPO) предлага през 2018 г. стажове за патентни специалисти

Практически стаж – работа с патентните експерти на ведомството
Период: от 15 до 31 октомври 2018
Европейско патентно ведомство, гр. Мюнхен, ГерманияСтажът ще бъде в дирекцията на ведомството, отговорна за целия процес по обследване, разглеждане на патенти и патентна опозиция. Ще имате възможността да работите по истински казуси от настоящата практика на ведомството и да правите предварителни проучвания. Всеки стажант ще бъде ръководен от един или двама патентни експерти, които ще предоставят информация стъпка по стъпка за цялостния процес по предоставяне на патенти. Стажът е безплатен, но разходите за хотел, път и храна са за сметка на участниците.
Срок за подаване на заявки за участие : 31 януари 2018 г. За повече информация натиснете ТУК

Общо съобщение относно представянето на нови видове марки
Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (наричана по нататък „новата Директива относно марките“) съдържа разпоредби, които в още по-голяма степен сближават законодателствата на държавите членки относно марките по отношение както на материално-правните, така и на процесуалните въпроси. В същото време новата Директива относно марките отразява разпоредбите на Регламента за марките на ЕС по най-съществените въпроси и установява подобна процедурна рамка. Държавите-членки ще трябва да транспонират новата Директива относно марките, като приспособят националното си законодателство към нейното съдържание, в сроковете, предвидени в член 54, параграф 1 от новата Директива относно марките.
Този документ разглежда два съществени въпроса:
Определения и начини за представяне на различните видове марки
Приемливи формати на електронните файлове за нетрадиционните марки
Общо съобщение относно представяне на нови видове марки
Документът, разработен за целите на проекта – „Подкрепа за транспониране на Директивата“ може да намерите ТУК

Учебно посещение в EПВ - Мюнхен на 22 февруари 2018 г.
Целта на учебното посещение в Европейското патентно ведомство (European Patent Office - EPO) е да повиши информираността по отношение на Европейската патентна система сред студенти в европейски университети от различни специалности и други заинтересовани лица. Учебното посещение предоставя практически опит във връзка с дейността на ЕПВ, работата на експертите от ведомството, патентните експерти и адвокати.
За повече информация натиснете тук

Патентно ведомство участва в Европейския ден на предприемача
На 25 октомври 2017 представители на Патентно ведомство взеха участие в традиционния ежегоден Европейски ден на предприемача, организиран от Научноизследователския сектор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България,  Министерството на икономиката и Областен информационен център – София, който се проведе в сградата на Представителството на ЕК в София.
Европейският ден на предприемача е инициатива, която има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия. Фокусът на събитието тази година бе насочен върху състоянието на предприемачеството в България и предизвикателствата, които членството в Европейския съюз поставя.
В рамките на панелната сесия „С патент и марка в Европа” г-жа Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишления дизайн” в Патентно ведомство, запозна участниците с работата на институцията и развитието на законодателството в областта на полезните модели, изобретенията и промишления дизайн.

Европейското патентно ведомство (EPO) и Службата за разнообразието на растителните видове на общността (CPVO) със съвместна конференция през ноември
„Подкрепа за иновациите в растителния сектор“ е мотото на конференцията, която ще се проведе в Брюксел на 29 ноември 2017 г.
Във връзка с нота на Европейската комисия от 3 ноември 2016 г. относно някои текстове на Директива 98/44/ЕС, в която, наред с другото, се изразява виждането по въпроса за патентоването на продукти – растения и животни, - създадени чрез съществени биологични процеси (essential biological processes), в която ЕК заключава, че с приемането на Директивата, идеята на законодателството на ЕС е да изключи тези продукти от патентната система, на 29 юни 2017 г. Административният съвет на Европейското патентно ведомство излезе с решение да измени Правила 27 и 28 на Европейската патентна конвенция.
 На 29 ноември т.г. решението и следните теми: критерии за издаване на патент, последни развития в Системата за растително многообразие, ползите от защита чрез патент, прозрачност и достъп до информация и изобретения, ще бъдат представени от законотворци и експерти от ЕК, EPO, SPVO, асоциации и частния сектор.

На 4 октомври 2017 г. членовете на Административния съвет на СPVO избраха за председател на Съвета с 3-годишен мандат г-жа Бистра Павловска от България.
Повече информация ТУК:

Oбучение на кандидати за представители по индустриална собственост
 От 13 ноември до 15 декември 2017г. Патентното ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Награди ЕИТ за най-иновативни предприемачи в Европа
На 16 октомври 2017г. най-иновативните предприемачи в Европа бяха отличени на церемонията по връчването на наградите на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) на INNOVEIT - Форума за иновации в Европа.
Наградите с награден фонд от 15 000 – 50 000 Евро се връчват в три категории – ЕИТ Промяна – за предприемачи, стимулиращи иновациите и осъществяващи обществени промени, ЕИТ Риск - за най-обещаващи начинания в Европа и ЕИТ Иноватори – за иновативните екипи, разработващи продукт или услуга с висок потенциал за обществено и икономическо въздействие.
Повече за победителите в отделните категории може да видите ТУК

За поредна година съюзът на изобретателите в България организира изложението „Изобретения, Трансфер, Иновации – ИТИ’17“
Събитието ще се проведе в София от 1 до 3 ноември 2017 г. в Дома на науката и техниката на ул. „Г. С. Раковски“ № 108.
При всяко свое издание изложението се превръща в забележителна среща на изобретатели, научни работници, предприемачи, патентни специалисти, а също и ученици. Вече повече от 10 години това е мястото и времето за провеждане на интензивен диалог между науката, индустрията и обществото.
Допълнителна информация, както и регистрационен формуляр за участие можете да намерите тук.

Г-н Антонио Кампиньош бе избран за президент на Европейското патентно ведомство
На 11 октомври 2017 г. Административният съвет на Европейската патентна организация (the European Patent Organisation) избра Антонио Кампиньош да наследи Беноа Батистели начело на Европейското патентно ведомство (the European Patent Office – EPO)). Пет-годишният мандат на новия президент започва на 1 юли 2018 г.
Г-н Кампиньош е португалец и понастоящем изпълнителен директор на Ведомството по интелектуална собственост към ЕС (EUIPO). Преди това е бил президент на Института по индустриална собственост на Португалия. В това си качество е представлявал Португалия на Административния съвет на Европейската патентна организация в продължение на няколко години. 

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO  
Страницата предоставя разнообразна информация относно управлението на правата върху търговски марки и дизайни, придружена с новини от практиката на ведомството.
Alicante News е също форум за новини и дебати по въпроси, свързани с развитието на интелектуалната собственост.
Секцията, която представя съдебната практика на ведомството, предоставя информация на месечна база за казусите, разгледани пред апелативния състав на EUIPO и пред Съда на Люксембург. Можете да разгледате бюлетина тук.

СОИС организира семинар за Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн
Световната организация за интелектуална собственост/СОИС/ организира семинар във връзка с Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн, който ще се проведе в централата на СОИС в Женева на 2 ноември 2017г. Семинарът има за цел да актуализира знанията за Хагската система и нейното функциониране и практиката на заявяване сред потребителите и потенциалните заявители.
Краен срок за регистрация 27 октомври 2017 г.
Повече информация можете да намерите на:
Documents:   
Registration:

Учебни посещения в Европейското патентно ведомство - ЕПВ

Четири на брой са планираните учебни посещения в офиси на ЕПВ през 2018 г., насочени към европейски студенти от всякакви специалности, както и към други заинтересовани лица. Инициативата цели да повиши осведомеността на гражданите и учащите относно европейската патентна система.
Посещенията – три в Мюнхен и едно в Хага - ще предоставят възможността да се придобие практически опит за дейността на ЕПО, работата на експертите от ведомството, патентните експерти и адвокати
За повече информация натиснете тук

На 6 и 7 декември 2017 г. в Прага EПВ организира Ден на потребителите на онлайн услуги
Европейското патентно ведомство (the European Patent Office) кани всички заинтересовани лица на втория поред Ден на потребителите на онлайн услуги, който ще се проведе в Прага на 6 и 7 декември т.г. Събитието продължава ден и половина и е насочено основно към патентните адвокати и персонала, работещ с документи по интелектуална собственост. Ще бъдат представени презентации по темата, като ще има и практически занятия относно работата с електронни документи.
Една от основните теми разглежда новия подход при подаване на документи в DOCX формат и ще бъде представена в зала, след което доразвита в последваща работна сесия.
Допълнителни пленарни сесии ще има на тема Industry 4.0 и нейното влияние върху патентната система, за достъпа на ЕПВ до документи в Азия, както и относно инициативата на ведомството да опрости процедурата по Опозиция.
По време на Деня на потребителя ще има много възможности за обсъждане на актуални теми и бъдещи инициативи с експертите на ЕПВ.
Информация относно програмата можете да намерите тук.
Регистрации за участие могат да се правят до 10 ноември 2017 г. вкл.

Новини от Европейската патентна академия
Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщава за предстоящи през есента събития и обучения. Целта на обученията е да предоставят възможност на участниците в иновационния процес да повишат квалификацията си и да укрепят европейската система за закрила на правата върху индустриалната собственост. Целеви групи са изобретатели и научноизследователски организации, заявители, представители по индустриална собственост пред ЕПВ и други.
Повече за обученията можете да научите на сайта на Европейската патентна академия, както и от следните публикации:
"Guidelines2day" – поредица семинари за подаване на европейска патентна заявка и последващо поддържане на патента  - в Стокхолм на 25 октомври, Истанбул на 7 ноември, Брюксел на 28 ноември 2017, Лондон на 13 декември – повече за семинарите научете ТУК
Трансфер и комерсиализация на технологиите – дистанционен курс на 4 октомври – информация за темите на курса ТУК
Нов онлайн курс – Процедури по опозиция в Европейското патентно ведомство. Повече за темите, условията и записване онлайн ще научите ТУК 
Учебно посещение в Мюнхен 
Целта на обучението е повишаване на осведомеността за европейската патентна система сред студентите в европейските университети и други заинтересовани групи – повече ТУК

Академията на СЕСИС актуализира програмата си за есента на 2017
Повече информация вижте ТУК 

Новини от Европейския институт по технологиите
Предстои провеждането в Будапеща на иновационното изложение на Европейския институт по технологиите – INNOVEIT 2017, 16 – 17 октомври. Научете повече ТУК

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на Европейската обсерватория на нарушения на права върху интелектуалната собственост
Можете да го разгледате през портала на Службата на ЕС за интелектуална собственост, на страницата на Еворпейската обсерватория - тук.
Порчетете повече за международната среща на високо равнище по прилагане на правата върху интелектуалната собственост, младежката среща по инициативата Ideas Powered, срещи на Обсеравторията и др.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO  
Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост - тук.
Сред най-важните теми този път ще намерите: програма за висш мениджмънт на интелектуална собственост, интервю на Zsófia Lendvai в рубриката на James Nurton, по-интересни случаи от практиката и решения на Комисиите по жалби.

ДЕЙНОСТИ НА АКАДЕМИЯТА КЪМ СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Академията към Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ публикува календара на събитията за август. Научете повече за него, а също и за годишния план на Академията ТУК.


Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News

Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост ТУК

КОНФЕРЕНЦИЯ: АПЕЛАТИВНИ КОМИСИИ И КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ 2017
Европейската патентна академия напомня за предстоящата на 22-23 ноември 2017г. в Мюнхен, Германия, конференцияМ Апелативни комисии и ключови решения 2017, която предоставя уникален поглед към случаи от правната практика на Европейската патентна организация. Научете повече ТУК

ПЪРВИ ДОКЛАД НА ТЕМА КАЧЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
Европейското патентно ведомство публикува първия доклад за начина, по който прилага политиката си по качеството при всички свои продукти и услуги. Прочетете повече ТУК

ПОКАНА ЗА СТУДЕНТИ – УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО - МЮНХЕН
Студенти от всички области в европейските университети и други заинтересовани лица.са поканени на учебно посещение на 12.10.2017 г. в Мюнхен, Германия. Темата на обучението е „Фокус върху Европейското патентно право и биотехнологии“. Целта на това посещение е да повиши осведомеността за европейската патентна система сред студентите, да предостави практическия опит на Европейското патентно ведомство и да даде представа за работата на експертите на , патентните експерти и адвокатите.
Информация за участие в посещението може да намерите ТУК

СТАРТИРА ОН ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПИТ EQE Pre-examination 2018
Европейската патентна академия съобщи, че стартира смесено он лайн обучение в помощ на кандидати за явяване на предварителния изпит за европейски патентен прадставител - EQE Pre-examination 2018. Обучението е разработка на Европейската патентна академия и epi. Научете повече ТУК.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 15-ТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА ИНФОИНВЕНТ - МОЛДОВА
Държавната агенция по интелектуална собственост на Република Молдова (ДАИС), съвместно с Международен изложбен център „Молдекспо“, организират за 15 път форум за специалисти по интелектуална собственост, който ще се проведе от 15 -18 ноември 2017 в Кишинев, Молдова.Основните теми на изложбата са ориентирани към представяне на постижения от научните и технологични области и създаване на връзки с бизнес сектора (малки и средни предприятия). Гости в предишни издания са били Европейско патентно ведомство, Патентните организации на Румъния, Китай, Естония и др., като и няколко университета.
Информация за участие можете да намерите ТУК

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ВЪРХА ПО ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА ИС
На 22-23 юни 2017г. в Берлин се провежда междунардона Среща на върха по прилагане на правата по интелектуална собственост, организирана от Федералното министерство на правосъдието и закрилата на потребителите в Германия, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - СЕСИС и Европейската комисия. 
На срещата се представят два нови доклада, които вече са досъпни и на сайта на Обсерваторията на нарушения на права върху интеректуалната собственост. За първи път е  изготвен съвместен доклад на СЕСИС и Организацията за международно сътрудничество и развитие на тема ‘Карта на реалните пътища на фалшифицираните стоки" /Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods’/. Другиият доклад е изготвен съвместно от СЕСИС и Европол и е на тема "Ситуационен доклад за 2017г. относно фалшифицирането и пиратството в ЕС" /2017 Situation Report on ‘Counterfeiting and Piracy in the European Union’/

ЗАПОЧНА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЯ
Европейското патентно ведомство отвори достъпа до онлайн регистрационната форма за участие в Конференцията по патентна информация, която ще се проведе в периода 7 - 9 ноември 2017г. в София със съорганизатор Патентното ведомство.
Повече за конференцията и достъп до регистрационната форма ТУК.

Босна и Херцеговина се присъедини към Designview
Считано от 12 юни 2017 г. Институтът по интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (ИИС - БИХ) предостави на търсещата система Designview базата си с промишлени дизайни.
Интеграцията на ИИС – БиХ e конкретен резултат от съвместната дейност на Мрежата за международно сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост с нейните партньори.
След присъединяването на ИИС – БиХ Designview  вече съдържа данни от 55 ведомства. С прибавянето на почти 700 дизайна от ИИС – БиХ, Designview  вече предоставя информация и достъп до почти 10,4 млн. дизайна общо.
Търсещата система Designview вече се предоставя на 35 езика със сегашното включване на босненски език.
От представянето на Designview на 19 ноември 2012 г., системата е обслужила повече от 2,6 млн. търсения от 146 различни държави, като Германия, Испания и Обединеното кралство са най-честите потребители.
Повече информация може да бъде намерена ТУК.

Конференция "От изследователските резултати до пазарите"

Европейското патентно ведомство напомня, че крайният срок за регистрация в конференцията "От изследователските резултати до пазарите", която ще се проведе в Люксембург на 28 и 29 юни 2017г., е 13 юни. Научете повече ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News
Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост - тук.

Нова студия на EUIPO и Обсерваторията на нарушения на правата върху ИС
На страницата на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост би публикувана нова студия на тема "Вторично използване на съдържанието на публични домейни с фокус върху филмова индустрия". За повече информация вижте ТУК.

Бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии
Публикуван бе петият за 2017г. месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии.
Повече за бюлетина вижте ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News.
Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост - тук.

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО ИС СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ДИЗАЙН
Академията на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ информира, че съвместно с университета Тонгджи в Шанхай, КНР, организират „нова“ магистърска програма за обучение по интелектуална собственост със специализация по дизайн. Обучението започва на 18 септември 2017г.
Програмата ще подготвя специалисти с висше образование за работа в университети, изследователско-развойни институти, правителствени институции или организации от областта на интелектуалната собственост и промишлеността. Тя ще включва в обучението  и управлението на интелектуалната собственост. Интердисциплинарните курсове от тази програма ще се водят на английски език. Те ще бъдат адаптирани и подходящи за  специалисти, завършили бакалавърска степен по икономика, бизнес мениджмънт, бизнес администрация, хуманитарни науки, точни и инженерни науки, и право.
Програмата изисква присъствено време на лекции от септември 2017г. до август 2018г., а от август до декември 2018г. студентите могат да изкарат стажовете си в КНР или на друго място, да подготвят дипломната си работа и да я защитят он лайн или на място. За повече подробности вижте брошурата. За информация относно курса и възможностите за получаване на стипендия научете повече в каталога, публикуван на интернет страницата на Академията на СОИС.
Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2017г.

Академията на СЕСИС организира обучение за юридически помощници /paralegals/
Академията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) организира в Аликанте от 24 до 26 април 2017г. обучение по интелектуална собственост за  юридически помощници/paralegals/. Програмата се фокусира върху разширяване на знанията за процедурите по закрила на  марка на ЕС и регистриран дизайн на Общността, както и работата на СЕСИС като цяло. Не се предвижда такса за участие в курса, но обучаемите сами поемат разходите за път и настаняване. Повече информация за обучението – програмата и условията, можете да намерите на Обучителния портал на Академията  на СЕСИС.

ЕПА предлага виртуално обучение за превръщане на технологиите в пазарни продукти
Европейската патентна академия информира, че през май ще се порведе виртуална класна стая с пет урока он лайн по въпросите на комерсиализация на технологиите. Целеви групи на обучението са фирми, бизнес консултанти, центрове за трансфер ан технологии. Крайният срок на регистрация е 28 април 2017г. Предвижда се такса за участие 100 евро, включваща всичките пет сесии.
 Начуте повече ТУК.

СЕСИС представи актуализирано проучване пред Комисията по правни въпорси на Европейския парламент
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучването на тема "Европейските граждани и интелектуалната собственост, възприятие, осъзнатост, поведение". Изследването бе представено днес, в 12 часа централно европейско време, пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент от изпълнителния директор на СЕСИС Антонио Кампиньош и бе предавано пряко в интернет мрежата.
За целите на проучването са взети над 26 000 интервюта от всички държави-членки на Европейския съюз. Проучването  е второ по рода си, а първото е публикувано през 2013 г. Целта е да се сравнят тенденциите в нагласите на европейските граждани относно спазването правата върху интелектуалната собственост. Основен фокус на това проучване е да даде представа доколко гражданите на ЕС са склонни да зачитат труда на творците, изобретателите и изпълнителите. Към настоящия момент, мнозинството от потребителите в ЕС са съгласни, че творците и изобретателите заслужават да получат защита на правата  им върху интелектуална собственост, както и да бъдат справедливо възнаградени за положения труд.
Този  род изследвания отчитат склонността на анкетираните да заявят, че са на страната на закона, че зачитат правата на интелектуална собственост, но когато дойде време за предприемане на действия, обикновено потребителите правят точно обратното. Тази констатация е особено вярна, когато потребителите са лишени от бързо достъпна легална алтернатива, предоставяща им достъп до съответната стока или услуга.
С проучването на английски език и с кратко представяне в инфографики на основни показатели можете да се запознаете ТУК.  Публикувано е и резюме на български език.

Представяне на изследването на СЕСИС за нагласите на гражданите на ЕС относно ИС
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучванeто  на тема „Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприятие, осъзнатост и поведение“.
Актуализираното изследване ще бъде представено от г-н Антонио Кампиньош,  изпълнителен директор на СЕСИС, на 23 март в 12.00ч СЕТ (Централно европейско време) пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.
Представянето ще бъде пряко предавано в интернет мрежата и може да бъде проследено на този интернет адрес.

ЕПА предлага виртуално обучение по мениджмънт на ИС
Европейската патентна академия информира, че през април ще се порведе виртуална класна стая с пет урока он лайн по въпросите на мениджмънта на ИС. Целеви групи на обучението са МСП и центровете за технологично лицензиране. Крайният срок на регистрация е 27 март 2017г. Предвижда се такса за участие 100 евро, включваща всичките пет сесии.
Лектор ще бъде Dr. Robert Harrison, който е европейски, немски и френски представител по ИС и е работил в IBM Germany и W.L.Gore & Associates.
Начуте повече ТУК.

ЕПО и epi проучват потребностите от обучение на патентните професионалисти
Европейската патентна организация /ЕПО/ и Институтът на професионалните представители пред ЕПО - epi публикуваха анкета за проучване потребностите от обучение на европейските патентни предсатвители. Анкетата е анонимна.
Повече за проучването и самата анкета, на която можете да отговорите, ще намерите ТУК.

ЕПВ организира Ден на ползвателите на услугите 2017
Европейското патентно ведомство/ЕПВ/ организира първия за 2017г. Ден на ползвателите на предоставяните от ведомството он лайн услуги, който ще се проведе в Мюнхен на 5-6 април 2017г.
Срокът за регистарция е 17 март 2017г.
Повече за програмата на събититето и условието за участие можете да намерите ТУК.

ЕПО ще представи резултатите от работата си през 2016 г.
На 7 март 2017г. президнетът на Европейското патентно ведомство г-н Беноа Батистели ще представи резултатите от работата на Европейската патентна организация /ЕПО/ през 2016г. Пресконференцията ще се проведе в Международния пресцентър в Брюксел с начало 10.00ч централно европейско време. Вижте поканата за пресконференцията ТУК.

Публикуван е новият брой на бюлетина на EUIPO  Alicante News.
Можете да го намерите онлайн на уеб портала на Службата на ЕС за интелектуална собственост. 

Д-р Франсис Гъри се срещна със заместник-министъра на външните работи Любомир Иванов
Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ д-р Франсис Гъри се срещна на 1 март 2017г. в Женева с българския заместник-министър на външните работи Любомир Иванов. Двамата са обсъдили въпроси на двустранното сътрудничество между България и СОИС и популяризирането на използването на системата за закрила на интелектуалната собственост у нас.
Снимка - СОИС, автор Еммануел Беррод

Загубите от продажбата на фалшиви смартфони са изчислени на 45,3 млрд. евро
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международният съюз по телекомуникации публикуваха съвместно проучване за претърпените загуби от продажбата на фалшиви смартфони.
Проучването анализира броя на продадените смартфони в 90 държави, обхващащи всички региони на света, на базата проследяване на потребителските покупки от мястото  на продажба. Изчислено е, че през 2015 г. пропуснатите ползи за индустрията възлизат на 12,9% от общия обем на законните продажби на смартфони в света, което се равнява на 45,3 млрд. евро.
През 2015 г. в  Европейския съюз са били продадени 150 млн. устройства, което представлява един смартфон на всеки трима граждани на ЕС. На територията на 28-те държави членки през 2015 г. са били продадени 14 млн. фалшиви бройки, което съответства на 8,3% от продажбите в сектора или 4,2 млрд. евро.
Публикуваният доклад е единадесетият от поредицата доклади, изследващи загубите от нарушенията на права върху интелектуалната собственост в различни сектори от икономиката.
Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската Обсерватория на нарушенията на права върху ИС към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement-smartphone-sector).

Новини от Европейската патентна академия
Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщава за предстоящи през годината събития и обучения. Те имат за цел да предоставят възможност на различните страни в иновационния процес да повишат квалификацията си и да укрепят европейската система за закрила на правата върху ИС. Целеви групи са изобретатели и научноизследователски организации, заявители, представители по ИС пред ЕПВ и други.
Повече за обученията можете да научите на сайта на Европейската патентна академия, както и на:
Помисли за патентите! -
нов, дистанционен курс за ценността на патентната документация за иновациите и изследванията
Патентно правоприлагане - от "А" до "Я" - дистанционен курс
Изслушвания пред ЕПО -
Хага, 21-22 септември 2017 /краен срок за записване 31 юли 2017г./
Експертизата е важна! - ежегодна конференция - Мюнхен, 31 май - 1 юни 2017
Запознай се с ЕПВ - ден на отворени врати за европейските студенти, Хага, 21 март 2017

Месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии
Публикуван бе вторият за 2017г. месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии.
Повече за бюлетина вижте ТУК.

Покана за участие в Международно изобретателско изложение в Истанбул – ISIF’17
В Истанбул  от 2 до 4 март 2017г., ще се проведе второто Международно изобретателско изложение - ISIF. То се провежда под патронажа на Международната федерация на Асоциацията на изобретателите със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
Организаторите канят изследователски и развойни центрове и научните и технологични общности и асоциации, производители и търговски компании, предприемачи, иновационни промоутъри, държавни агенции, както и всички заинтересовани изобретатели да участват в международното събитие. Форумът е съпътстван от множество семинари с широк кръг от теми, например актуално развитие на системата РСТ, Европейският патент, Мадридската система и практики на лицензиране.
Повече информация можете да намерите ТУК

Покана за участие в Международния салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“ в Москва
В Москва  от 16 до 19 май 2017г., ще се проведе 20-тия Международен салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“. Той се провежда със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
В последното издание са взели участие представители на повече от 20 държави и 38 региона на Руската федерация.
Освен изложението на изобретения по време на форума ще се проведат Международно изложение на марки и наименования за произход, Международен конгрес на изобретателите, множество семинари, Фестивал на научното и техническо творчество за младежта, бизнес срещи, филмови прожекции по темата и други свързани събития. 
Организаторите канят изобретатели, изследователски и развойни центрове и научните и технологични общности и асоциации, производители и търговски компании, предприемачи, иновационни промоутъри, агенции, както и всички заинтересовани да участват в международното събитие.
Повече информация можете да намерите ТУК 

EUIPO публикува доклад за икономическите загуби вследствие нарушенията върху правата на ИС при производството на пестициди
EUIPO съобщи, че днес е публикуван десетият от поредицата доклади по икономически сектори за цената на нарушенията на права върху ИС. Разглежда се производството на пестициди и загубите, които понася секторът.
Докладът е публикуван на уеб сайта на Европейската обсерватория на нарушенията върху права на ИС, където можете да намерите и всички досега публикувани доклади, прессъобщения и  инфографики, както на английски език, така и на немски, испански, италиански и френски език.
Загубите на легитимните производители на пестициди в 28-те държави-членки на ЕС се изчисляват на приблизително 1,3 млрд. от годишната печалба. Това се дължи на наличието на пазара в ЕС на контрафактни пестициди в размер на 13,8% от продажбите в сектора. Тези щети в продажбите съответстват на пряка загуба на приблизително 2 600 работни места и дават вторично отражение за неоткриването на 11 700 работни места.  От гледна точка на данъци и социални вноски загубите в този сектор се изчисляват на 238 млн. годишно.
Вижте повече информация на сайта на Обсерваторията.

Предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

Подготвителният комитет на държавите-членки, подписали Споразумението относно Единния патентен съд, излезе със съобщение, съгласно което предварителното изпълнение на Споразумението ще стартира в края на пролетта на 2017 (по всяка вероятност през месец май)  и това ще превърне Единният патентен съд в действаща съдебна инстанция през декември 2017 г.
Фазата на предварително изпълнение означава, че органите на Съда ще започнат работа, ще се проведат събеседванията с кандидатите за постове в съда, ще се извършат необходимите назначения. Стартирането на новия съд предоставя възможност на патентопритежателите на европейски патенти да се откажат от компетентността на Съда в срок от три месеца, като към момента е планирано този срок да започне да тече от началото на септември 2017 г.
Горепосочените срокове са условни, посочват от Подготвителния комитет, като особено важно обстоятелство за спазването им е ратифицирането на Споразумението относно Единния патентен съд и присъединяването към Протокола за предварително изпълнение от 13 държави-членки. Ако това не се случи, планираните срокове няма да бъдат спазени.

Европейската патентна академия напомня ...
Крайният срок за записване в он лайн обучението за подготовка за явяване на предварителния изпит за европейски патентен представител - EQE pre-examination, е 31 януари 2017г.
Повече за курса можете да научите ТУК.

Крайният срок за записване в стажантската програма Praktika Intern 2017 - Хага, 19 септември - 6 октомври 2017г.  е 31 януари 2017г. Обучението е подходящо за представители по ИС с опит в подготовката, заявяването и процесуирането на европейски патентни заявки.
Повече за курса можете да научите ТУК.

Крайният срок за записване в Правната стажантска програма Judicial Internships за съдии, която ще се проведе в Комисиите по жалбите на ЕПО през юни 2017г. е 23 януари 2017г.
Повече за програмата можете да научите ТУК.

СОИС публикува нов брой на бюлетина "Изграждане на уважение към ИС"
В новия брой на бюлетина "Изграждане на уважение към интелектуалната собственост" на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)  ще намерите информация за дейности и проведени срещи и събития,  състояли се през втората половина на 2016г. Публикувани са и анонси за предстоящото през 2017г.
Бюлетинът можете да намерите ТУК

Нов брой на бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС
Ведомството на ЕС за интелектуална собственост съобщи, че е публикуван новият и последен за 2016г. брой на он лайн бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост.
Новото издание, както и всички бюлетини до момента, можете да намерите на уеб страницата на Обсерваторията или ТУК.

Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Европейският институт за иновации и технологии публикува последния за 2017г., декемврийски брой на новинарския си бюлетин. Научете повече на сайта на института.

СОИС публикува обзор по повод 125-та годишнина на Мадридския договор
През 2016г. Световната организация за интелектуална собственост отбеляза 125-та годишнина от подписването на Мадридския договор, с което се поставя началото на Мадридската система.
Повече по въпроса в оригинал ще намерите на сайта на СОИС.

EUIPO предупреждава за източник на подвеждаща фактура
EUIPO предупреждава, че напоследък е регистриран изключително активен източник на подвеждащи фактури.
Вижте оригиналното съобщение.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=3369166&journalRelatedId=manual/

СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (WIPO) съобщава за свободни позиции, които са публикувани на техния сайт:

LEGAL OFFICER – P3 - 16336 (FT)

PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division, PCT Legal and International Affairs Department, Patents and Technology Sector

Application Deadline - 03-Jan-2017

DATABASE SPECIALIST – P4 - 16328 (FT)

Systems Management and Integration Section, IT Technical Division, Information and Communication Technology (ICT) Department, Administration and Management Sector

Application Deadline - 13-Jan-2017
Научете повече ТУК.

EUIPO очаква идейни предложения и оферти
Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/се  обръща към всички юридически или физически лица – експерти в сферата на интелектуалната собственост, които проявяват интерес за оказване на съдействие пир осъществяване на дейностите  на ведомството.
Офертите и идеите на кандидатите следва да са  свързани с международното сътрудничество, участие в партньорски проверки или участие  в различни  области на компетентност на Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/.
Повече информация може да бъде получена ТУК

Обединеното кралство ще ратифицира Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС)
Една от последните стъпки към създаването на Единен патентен съд в Европа и  въвеждането на европейски патенти с единно действие бе направена на 28 ноември 2016 г. Според изявление на британския министър за защита на интелектуалната собственост баронеса Невил-Ролф, направено по време на Съвета по конкурентоспособност в Брюксел, Обединеното кралство ще ратифицира Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС). Изказването й беше приветствано от Европейската комисия, държавите членки на ЕС, Европейското патентно ведомство и множество специалисти по закрила на интелектуалната собственост, след като провелия се в Обединеното кралство референдум за напускане на ЕС беше предизвикал известно колебание.
Новите европейски патенти с единно действие ще влязат в сила, когато поне тринадесет държави членки ратифицират Споразумението за ЕПС, сред които трябва да са Франция, Германия и Обединеното кралство. Към днешна дата единадесет държави са изпълнили този ангажимент, включително и България, а с напреднали процедури по ратификация са Германия, Обединеното Кралство, Италия, Словения и Литва. Европейското патентно ведомство ще издава патенти с единно действие, като по този начин ще се осигури по-добра закрила на правата на патентопритежателите в Европа и ще се осигури по-голям териториален обхват на патентите, включвайки повече държави, но без да се увеличава размера на таксите.

Стажантски програми в ЕПВ през 2017
Европейската патентна академия публикува информация за стажантски програми за патентни професионалисти през 2017г - Praktika Intern 2017.
Подробна информация можете на намерите ТУК 

Годишни награди на Асоциация за търговски марки на Европейските общности 2017

Асоциацията за търговски марки на Европейските общности кани всички учащи и практикуващи експерти да вземат участие в годишния конкурс на Асоциацията за 2017г. Крайният срок за изпращане на писмените работи е 15.03.2017г. Наградата ще бъде връчена на участник, който е написал статия или есе от значение за развитието на европейското законодателство в областта на търговските марки. Церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 30.06.2017г. в Будапеща по време на 36-тата годишна конференция на Асоциацията. Тази инициатива има за цел да насърчи както учащите, така и практикуващите експерти да обогатят знанията си и да допринесат за хармонизиране на практиката на юрисдикциите в Европейския съюз в областта на защитата на търговските марки.
Пълен списък на критериите за получаване на наградата може да бъде намерен: Тук.
Резюме за категория учащи може да бъде намерено: Тук.
Резюме за категория практикуващи специалисти може да бъде намерено: Тук.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка